Voitto+ CD ROM
Tilinpäätös
tiedot
   
  Tilinpäätösruudulla voit selata yrityksen tai konsernin tilinpäätöstietoja, tarkastella tunnuslukuja ja siirtyä vertailemaan niitä graafisesti.
   
 

Tilinpäätösruudun yläosaan on koottu perustiedot tarkasteltavasta yrityksestä tai konsernista.

Tilinpäätöksen erät esitetään taulukkomuodossa. Edellisten tilikausien tulos- ja tasetietoihin pääset kaksoisklikkamalla harmaaseen pohjaan.

     
  Voit siirtyä edellisen tai seuraavan yrityslistalle hakemasi yrityksen tilinpäätöstietoihin yritysselailun nuolipainikkeilla.
   
 

Tilinpäätös
Tunnusluvut

Graafinen vertailu
Tilintarkastustiedot
Muut nimet
Konsernit
Konsernirakenne
Konsernitilinpäätös
Fuusiotiedot
Lakannut-tieto

Internet Open

Käyttäjän ohjeet: pääsivulle

   
  Yrityksen tai konsernin tilinpäätös
   
 

Tilinpäätöstiedot löytyvät tietokannasta jopa viideltä tilikaudelta. Tilinpäätösruudun taulukossa esitetään ensin tuoreimman tilinpäätöksen erät.

Yrityksen tai konsernin tilinpäätös on voitu laatia eri tilikausina eri tilinpäätöskaavoilla. Kaksoisklikkaamalla ruudun harmaata aluetta saat esiin eri kaavoilla laaditut edellisten tilikausien tilinpäätökset.

Tilinpäätöseriä voi selata näytön oikeassa reunassa olevalla hissitoiminnolla. Tuloslaskelman alapuolelta löytyy tase. Tuloslaskelmalle ja taseelle varattua näyttötilaa voi suurentaa tai pienentää vieressä olevalla hissitoiminnolla.

Painamalla näyttötilan oikealla puolella olevaa Grafiikka-painiketta saat esille graafisen esityksen yrityksen / konsernin tuloslaskelmasta ja taseesta.

   
  Tunnusluvut
   
 

Tilinpäätösruudun alaosassa esitetään sanallinen arvio yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta viimeisimmällä tilikaudella. Kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuihin perustuvat luokat ovat: heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä tai erittäin hyvä.

Talousluokka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa. Liiketaloudellisiin tunnuslukuihin perustuvat talousluokat ovat: heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja erinomainen.

Voit vaihtaa sanalliset kuvaukset numeeriseen esitysmuotoon ruudun oikeassa alareunassa olevasta valikosta. Saat näytölle keskeiset tunnusluvut yrityksestä sekä niiden mediaaniarvot koko toimialalla.Tarkemmat tunnuslukutiedot saat esiin -painikkeella. Tunnuslukuruudulla voit tarkastella yrityksen tunnuslukujen kehitystä ja verrata niitä toimialaan.

   
  Graafinen vertailu
   
 

-painikkeella siirryt grafiikkaruudulle, jossa voit vertailla yrityksen tunnuslukukehitystä muihin yrityksiin tai toimialoihin graafisesti.

   
  Tilintarkastustiedot
 
 

Tilintarkastustietoja löytyy Voitto-tietokannasta vuodesta 1996 lähtien. -painike on aktiivinen kun yrityksestä tai konsernista on käytettävissä tilintarkastusta koskevia tietoja.

Klikkaamalla painiketta saat esiin yritystä tai konsernia koskevat tilintarkastustiedot: tilintarkastusvuosi, tilintarkastuksen suorittaja tai suorittajat sekä tilintarkastuslauseke.

Julkiset tilintarkastuskertomukset luokitellaan Asiakastiedossa yhdeksään lausekkeeseen sen mukaan, onko kertomus vakiomuotoinen vai ei.

0 ei tietoa
1 Tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen huomautuksitta.
2 Tilintarkastaja on huomauttanut oman pääoman määrästä.
3 Tilintarkastaja on huomauttanut yhtiön hallinnon hoidosta.
4 Tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolain eikä muiden säännösten tai määräysten
mukaisesti.
5 Tilinpäätöksessä tai sen erissä on puutteellisuuksia, epäselvyyksiä tai huomautettavaa.
6 Tilintarkastaja on huomauttanut tase-erien arvostuksista.
7 Tilintarkastaja on esittänyt yhtiön asettamista selvitystilaan.
8 Yhtiöllä on osakeyhtiölain vastaisia saamisia.
9 Tilintarkastusta ei ole ollut käytettävissä.

   
  Muut nimet  
   
  -painikkeella saat esiin yrityksen mahdolliset entiset toiminimet, aputoiminimet ja rinnakkaistoiminimet sekä niiden lakkaamisajankohdat.
   
  Konsernit 
   
 

-painike on aktiivinen silloin, kun yritys kuuluu konserniin.

Klikkaamalla painiketta saat esiin ruudun konserneista, joihin yritys kuuluu. Voit siirtyä emoyhtiön tilinpäätöstietoihin kaksoisklikkaamalla ruudulla konsernin nimeä.

   
  Konsernirakenne
   
 

-painike avaa emoyhtiön kohdalla ruudun, johon on listattu kaikki konserniin kuuluvat yritykset sekä niiden asema konsernissa.

Tietokanta ei sisällä tilinpäätöstietoja toimintansa lopettaneista tai ulkomaisista tytär-, osakkuus tai yhteisyrityksistä. Tähti yrityksen nimen vieressä kertoo, että sitä koskevat tilinpäätöstiedot löytyvät tietokannasta. Voit siirtyä konserniyrityksen tilinpäätöstietoihin kaksoiskaamalla ruudulla yrityksen nimeä.

Konserni
Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama pysyväksi tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksellä eli emoyrityksellä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa on määräysvalta muissa konserniin kuuluvissa yrityksissä eli tytäryrityksissä. Määräysvalta syntyy, jos tytäryrityksestä omistettu äänivaltaosuus ylittää 50 prosenttia tai emoyrityksellä on tytäryhtiöönsä muu tosiasiallinen määräysvalta, esim. omistukseen liittyvä sopimus.

Konserni voi muodostua yhtä hyvin pienistä kuin suuristakin yrityksistä. Myöskään juridisella yhtiömuodolla ei ole merkitystä. Konserniin voi kuulua ja sen emoyhtiö voi olla osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö. Konsernilla ei ole oikeudellista toimivaltaa eikä se ole verovelvollinen. Konsernirakenneruudulla olevat yrityssuhteet:

Pääkonserni
Konserni, johon käsiteltävän konsernin emoyritys kuuluu tytäryrityksenä.

Emoyritys
Yritys, joka toimii hallinnollisena pääyhtiönä konsernissa. Yhtiöllä on määräysvalta konsernin muihin yrityksiin joko yksin tai yhdessä useamman yrityksen kanssa.

Tytäryritys
Yritys on tytäryritys, jos toisella yrityksellä on siihen määräysvalta. Käytännössä toisen yrityksen on omistettava tytäryrityksen osakkeiden äänimäärästä yli 50 prosenttia.

Alakonserni
Jos tytäryritys muodostaa konsernin eli tytäryrityksellä on määräysvalta vähintään yhteen yritykseen, nimitetään tätä alakonserniksi.

Yhteisyritys
Yhteisyritykseksi nimitetään kotimaista tai ulkomaista yritystä, jossa kaksi yritystä omistaa sen tasaosuuksin (50 % + 50 %).

Osakkuusyritys
Osakkuusyritys on kotimainen tai ulkomainen yritys, jossa toisella yrityksellä on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Yritys on osakkuusyritys, jos sen osakkaiden äänimäärästä omistetaan vähintään 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia.

Osakkuusyritys ei kuulu konserniin. Osakkuusyrityksen tilinpäätöksestä on kuitenkin yhdistettävä konsernitilinpäätökseen konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Jos kyseessä on uusi osakkuusyritys, konsernitaseeseen on merkittävä osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno.

Omistusyhteysyritys
Omistusyhteysyritys on konserniin kuulumaton kotimainen tai ulkomainen yritys, jossa toisella yrityksellä yksin tai yhdessä useamman yrityksen kanssa on sellainen omistusosuus, joka luo pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään omistavan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa.

Yritys on omistusyhteysyritys, jos toisella yrityksellä on vähintään 20 prosentin osuus yrityksen omasta pääomasta. Omistusosuudelle ei kuitenkaan ole määritelty alarajaa, joten yritys voi olla omistusyhteysyritys, vaikka toinen yritys omistaa siitä alle 20 prosenttia.

Omistusyhteysyrityksiä ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Yrityksen ja sen omistusyhteysyrityksen välillä tehdyistä liiketoimista, kuten rahoitustuotoista ja -kuluista, saamisista ja veloista sekä sijoituksista pitää kertoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

   
  Konsernin tilinpäätös
   
 

-painike on aktiivinen silloin, kun yritys kuuluu konserniin.

Klikkaamalla painiketta siirryt konsernin tilinpäätöstietoihin.

Painamalla Grafiikka-painiketta tällä ruudulla saat esille graafisen esityksen konsernin tuloslaskelmasta ja taseesta.

   
  Fuusiotiedot
   
 

-painike on aktiivinen silloin, kun yritykseen on sulautunut toisia yrityksiä.

Klikkaamalla painiketta saat esiin ruudun, jossa kerrotaan yritykseen fuusioituneet yritykset sekä fuusion päätöspäivämäärät. Yritykset mainitaan ruudulla silloin, kun niitä koskevat tilinpäätöstiedot löytyvät tietokannasta.

Voit siirtyä fuusioituneen yrityksen tilinpäätöstietoihin kaksoisklikkaamalla ruudulla yrityksen nimeä.

   
  Lakannut-tieto
   
 

-painike yrityksen perustiedoissa kertoo, että yritys on lakannut, konkurssissa tai fuusioitunut toiseen yritykseen.

Klikkaamalla painiketta avaat ruudun, jossa kerrotaan lakkaamisen syy ja ajankohta.

Yritys on lopettanut toimintansa:
Lopettamistapa: LAKANNUT
Päivämäärä: päivämäärä, jolloin yrityksen toiminta on loppunut

Yritys on fuusioitunut toiseen yritykseen:
Lopettamispäivämäärä: päivämäärä, jolloin yrityksen toiminta on loppunut
Fuusion päivämäärä: päivämäärä, jolloin fuusio on päätetty
Vastaanottanut yritys: vastaanottaneen yrityksen kaupparekisterinumero ja nimi. Voit siirtyä yrityksen tilinpäätöstietoihin kaksoisklikkaamalla sen nimeä.

Yritys on konkurssimenettelyssä:
Lopettamistapa: KHI, KR, KVA tai KT. Koodi kertoo konkurssimenettelyn vaiheen:
KHI: velallinen on jättänyt itse konkurssihakemuksen
KR: konkurssi on rauennut varojen puutteeseen
KVA: yritys on asetettu konkurssivalvontaan
KT: konkurssituomio
Päivämäärä: päivämäärä, jolloin yritys on ollut ilmoitetussa konkurssin vaiheessa

Katso Yrityslistan omasta salkusta painikkeen takaa valmiiksi tallennettu yritysjoukko: Lopettaneet yritykset, kevät 2002.

   
  Internet Open
   

Ruudun yläreunassa olevalla -painikkeella siirryt Asiakastiedon avoimeen yritystietopalveluun internetissä.

Saat palvelusta yrityksen tuoreimmat tilinpäätös- ja tunnuslukutiedot Talousraporttina tai perustiedot ja maksuhäiriöt Perusraporttina. Palvelun käyttöön ei tarvita rekisteröitymistä tai tunnuksia.

Lue lisää Open palvelusta.