Voitto+ CD ROM
Tunnusluvut
   
  Tunnuslukuruudulla voit tarkastella yrityksen liiketaloudellisia tunnuslukuja ja verrata niitä toimialaan.
   
 

Yrityksen tai konsernin tilinpäätöstiedoista lasketut tunnusluvut esitetään taulukkomuodossa. Taulukon alaosaan on koottu kaikkien samalla toimialalla toimivien yritysten tunnuslukujen mediaaniarvot, alin neljännes sekä ylin neljännes.

-painikkeella siirryt grafiikkaruudulle, jossa voit vertailla yrityksen tunnuslukukehitystä muihin yhtiöihin tai toimialoihin graafisesti.

Takaisin yrityksen tai konsernin tilinpäätöstietoihin pääset -painikkeella.

     
  Voit siirtyä edellisen tai seuraavan yrityslistalle hakemasi yrityksen tunnuslukutietoihin yritysselailun nuolipainikkeilla.
   
  Tunnuslukujen laskentakaavat ja tulkinnat
   
 

Tilinpäätöstiedoista lasketut tunnusluvut näkyvät taulukossa sen mukaisesti, onko tuloslaskelmasta ollut käytettävissä pitkä tai lyhennetty versio.

     
  Pitkä tuloslaskelma
Liikevaihto
Liikevaihto/henkilö
Liikevaihdon muutos%
Bruttotulos/henkilö
Bruttotuloksen muutos%
Käyttökate%
Liikevoitto%
Sijoitetun pääoman tuotto%
Current Ratio
Quick Ratio
Omavaraisuusaste
Kokonaispääoman tuotto %
Gearing
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Käyttöpääoma %
Vaihto-omaisuus/lv %
Myyntisaamisten kiertoaika pv.
Ostovelkojen kiertoaika pv.
Lyhennetty tuloslaskelma
Bruttotulos
Bruttotulos/henkilö
Bruttotuloksen muutos%
Sijoitetun pääoman tuotto%
Current Ratio
Quick Ratio
Omavaraisuusaste
Kokonaispääoman tuotto %
Gearing
Myyntisaamisten kiertoaika pv.
   
  Tunnusluvut on laskettu ilman oikaisuja yrityksen virallisesta tilinpäätöksestä. Tunnuslukuja ei lasketa kiinteistöyhtiöiden, rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksistä. Konserneille ei lasketa toimialan tunnuslukuja eikä häiriö- tai konkurssiriskiä.

Toimialan häiriöriski
Toimialan konkurssiriski

Käyttäjän ohjeet: pääsivulle

   
  Liikevaihto
   
  Liikevaihto kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot josta on vähennetty arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
  Liikevaihto/henkilö
   
 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikevaihtoa on syntynyt yhtä työntekijää kohti. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

liikevaihto (12 kk)
----------------------------------------------------------
henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti tehokkuuden mittarina.

   
  Liikevaihdon muutos%
   
 

Tunnusluku kertoo liikevaihdon kasvun tai laskun edelliseen tilikauteen nähden. Tunnusluvun arvosta voi päätellä onko yrityksen toiminta laajentunut vai supistunut viimeisellä tilikaudella. Tunnusluku muutetaan vastaamaan 12 kuukautta, jos tilikausi on tästä poikkeava. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tilikauden liikevaihto - edellisen tilikauden liikevaihto
—————————————————— x 100
edellisen tilikauden liikevaihto

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti volyymin kehityksen mittarina.

   
  Bruttotulos
   
  Bruttotulos on välisumma, joka saadaan kun liikevaihtoon on lisätty tai siitä on vähennetty erät: "liiketoiminnan muut tuotot", "valmistus omaan käyttöön", "varastojen muutokset", "ostot tilikauden aikana" sekä "ulkopuoliset palvelut".
Jos yritys on esittänyt tuloslaskelman ns. Lyhennetyssä muodossa, tällöin edellä mainitut erät jäävät kokonaan pois ja ensimmäinen tuloslaskelmassa esitettävä erä on bruttotulos.
   
  Bruttotulos/henkilö
   
 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon bruttotulosta on kertynyt yhtä työntekijää kohti. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

bruttotulos (12 kk)
——————————————————
henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti tehokkuuden mittarina.

   
  Bruttotuloksen muutos%
   
 

Tunnusluku kertoo bruttotuloksen muutoksen edelliseen tilikauteen verrattuna, onko yrityksen toiminta laajentunut tai supistunut. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tilikauden bruttotulos - edellisen tilikauden bruttotulos
——————————————————x 100
edellisen tilikauden bruttotulos

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti toiminnan volyymin ja osin kannattavuudenkin kehityksen mittarina.

   
  Käyttökate%
   
  Kannattavuuden tunnusluku. Tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Tunnusluvun arvoa pitää verrata saman toimialan yritysten kesken.

Käyttökate lasketaan tilinpäätöksestä seuraavasti: Liiketoiminnan tulokseen lisätään suunnitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. Laskentakaava on:

käyttökate
——————————x 100
liikevaihto

Ohjearvoja eri toimialoilta:
Kauppa 2 - 10 %
Palvelut 5 - 15 %
Teollisuus 10 - 25 %
   
  Liikevoitto%
   
 

Kannattavuuden tunnusluku. Tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen rahoituseriä. Tunnuslukua käytetään kuten käyttökateprosenttia mittaamaan yrityksen liiketoiminnan menestystä, mutta se ottaa paremmin huomioon toimialojen väliset erot. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

liiketoiminnan tulos
——————————— x 100
liikevaihto

Ohjearvoja:
yli 10 % = hyvä
5 - 10 % = tyydyttävä
alle 5 % = heikko

   
  Sijoitetun pääoman tuotto%
   
 

Tunnusluku mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on toimialoista riippumaton tunnusluku. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)
————————————————-— x 100
(tuoreimman taseen loppusumma - korottomat velat)
(edellisen taseen loppusumma - korottomat velat ) / 2

Ohjearvoja:
yli 15 % = hyvä
9 - 15 % = tyydyttävä
0 - 9 % = välttävä
alle 0 % = heikko

   
  Current Ratio
   
 

Maksuvalmiuden tunnusluku. Tunnusluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella ja vaihto-omaisuudella. Tunnusluvun avulla voidaan seurata yrityksen rahoitusaseman vuosittaista kehitystä. Tunnusluvun tulkinnassa on huomioitava rahoitusomaisuuden kuranttius ja likvidiys. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
——————————————————
lyhytaikaiset velat

Ohjearvoja:
yli 2,0 = hyvä
1,0 - 2,0 = tyydyttävä
alle = 1,0 heikko

   
  Quick Ratio
   
 

Maksuvalmiuden tunnusluku. Tunnusuluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella. Tunnusluvun avulla voidaan seurata yrityksen rahoitusaseman vuosittaista kehitystä. Tunnusluvun tulkinnassa on huomioitava rahoitusomaisuuden kuranttius ja likvidiys. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

rahoitusomaisuus
————————————————
lyhytaikaiset velat - saadut ennakot

Ohjearvoja:
yli 1,0 = hyvä
0,5 - 1,0 = tyydyttävä
alle 0,5 = heikko

   
  Omavaraisuusaste
   
 

Vakavaraisuuden tunnusluku. Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan eli kertoo kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa kokonaispääomaan. Tunnusluku on toimialasta riippumaton ja sen tulkintaan vaikuttaa taseen omaisuuserien kuranttius. Omavaraisuusaste on laskettu kaavalla:

oma pääoma + varaukset
———————————————— x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Ohjearvoja:
yli 40 % = hyvä
20 - 40 % = tyydyttävä
alle 20 % = heikko

   
  Kokonaispääoman tuotto %
   
  Tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)
———————————————— x 100
(Tuoreimman taseen loppusumma + Edellisen taseen loppusumma ) / 2

Tunnusluku mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle.
Ohjearvoja: Yli 10 % hyvä
5-10 % tyydyttävä
alle 5 % heikko

   
  Gearing
   
  korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit
———————————————————————
oma pääoma

Tunnusluku mittaa yrityksen rahoitusrakennetta eli korollisten velkojen ja oman pääoman keskinäistä suhdetta. Tunnusluku on toimialasta riippumaton.
Kun tunnusluvun arvo on alle yksi (1), niin sitä voidaan pitää hyvänä.

   
  Suhteellinen velkaantuneisuus %
   
  Pitkä- ja lyhytaikaiset velat
+ pakolliset varaukset
- saadut ennakot (lyhyt- ja pitkäaikaiset)
———————————————— x 100
Liikevaihto ( 12 kk )

Tunnusluvulla arvioidaan sitä, minkälaisen tulorahoitusvaatimuksen vieras pääoma yritykselle asettaa.
Ohjearvoja: alle 40 % hyvä
40-80 % tyydyttävä
yli 80 % heikko
   
  Käyttöpääoma %
 
  Käyttöpääoma ( = Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset (lyhytaikaiset)
– ostovelat (lyhytaikaiset) – saadut ennakot (lyhytaikaiset))
———————————————————————————— x 100
Liikevaihto ( 12 kk)

Käyttöpääoma kertoo yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan rahoituksen määrän. Käyttöpääoma% -tunnusluvussa käyttöpääomaa verrataan liikevaihtoon, koska käyttöpääomaerät ovat riippuvaisia liikevaihdosta. Toiminnan vaatiman käyttöpääoman suhde liikevaihtoon riippuu pitkälti yrityksen toimialasta. Käyttöpääoma% antaa mm. ennusteita tehtäessä varsin hyvän kuvan niistä rahoitustarpeista, joita toiminnan laajentaminen aiheuttaa.

   
  Vaihto-omaisuus/lv %
 
  Vaihto-omaisuus ilman ennakkomaksuja (= Aineet ja tarvikkeet + keskeneräiset tuotteet + valmiit tuotteet/tavarat + muu vaihto-omaisuus)
———————————————————————————— x 100
Liikevaihto (12 kk)

Tunnusluku kuvaa vaihto-omaisuuden suhdetta liikevaihtoon. Tunnusluvun arvo on riippuvainen toimialan luonteesta.

   
  Myyntisaamisten kiertoaika pv.
   
  Myyntisaamiset x 365
——————————
Liikevaihto ( 12 kk )

Tunnusluku kertoo, kuinka pitkään myyntitulot ovat saamisina ennen kuin ne tulevat rahana yrityksen kassaan.

   
  Ostovelkojen kiertoaika pv.
   
  Lyhytaikaisista veloista ostovelat x 365
————————————————————————
Ostot tilikauden aikana + ulkopuoliset palvelut ( 12 kk )

Tunnusluku kertoo, minkä verran yritys on käyttänyt keskimäärin maksuaikaa ostovelkojensa maksuun.

   
  Toimialan häiriöriski
   
 

Maksuäiriöriskillä tarkoitetaan kyseisellä toimialalla toimivien maksuhäiriöisten yritysten prosentuaalista osuutta kaikista toimialan yrityksistä. Maksuhäiriöriskiä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan vimeisen vuoden aikana tulleet maksuhäiriömerkinnät. Keskimääräistä alhaisempi riski on ilmaistu vihreällä värillä ja keskimääräistä suurempi riski on punaisella.

   
  Toimialan konkurssiriski
   
 

Konkurssiriskillä tarkoitetaan kyseisellä toimialalla toimivien konkurssiin haettujen yritysten prosentuaalista osuutta kaikista toimialan yrityksistä. Konkurssiriskiä laskettaessa otetaan huomioon vain viimeisen vuoden aikana tulleet konkurssihakemukset. Keskimääräistä alhaisempi riski on ilmaistu vihreällä värillä ja keskimääräistä suurempi riski on punaisella.

Käyttäjän ohjeet: pääsivulle