Asiakastieto Media

Kutsu Enento Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote19.02.2024

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 19.02.2024 klo 13:00:00 EET

Enento Group Oyj:n (”Enento” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2024 kello 11.00 alkaen Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osallistujien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.15.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän kutsun C-osassa.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat myös halutessaan seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ennakkoon jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiökokoukset/. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä 11 869 222,50 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä 11 869 222,50 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2024. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava lisäosinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.3.2024.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan muutokset viimeksi yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan nähden ovat teknisluonteisia.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.3.2024 ja se julkaistaan pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 55 000 euroa vuodessa (54 000 euroa vuonna 2023) ja muille hallituksen jäsenille 39 500 euroa vuodessa (38 500 euroa). Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin (500 euroa). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta (500 euroa) ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta (400 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta lisäksi ehdottaa, että kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota, mutta kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, 14.2.2024 julkistetun lisäyksen mukaisesti on, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, 14.2.2024 julkistetun lisäyksen mukaisesti on, että Erik Forsberg, Martin Johansson, Nora Kerppola, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi ehdotetaan, että Markus Ehrnrooth valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Ehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiökokoukset/ viimeistään 4.3.2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden riippumattomuutta Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja esityksen on arvioitu olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Mikko Nieminen.

17. Yhtiöjärjestyksen kohtien 5 ja 13 muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 5 muutetaan siten, että Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen puheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että kohtaan 5 tehdään selvyydeksi tiettyjä kielellisiä muutoksia.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”5. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi valita keskuudestaan tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.”

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 13 muutetaan vastaamaan kohdan 5 ehdotettuja muutoksia siten, että varsinainen yhtiökokous päättää ja valitsee hallituksen puheenjohtajan (muutettu kohta 13, kolmas kappale, alakohta 10) muiden nykyisin kohdassa 13 määrättyjen asioiden lisäksi.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”13. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, sekä

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,

7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja

9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja

11. tilintarkastaja.”

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin Yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät Yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla tai muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinaehdoin muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen. Muutetun työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta valmistelisi ja esittäisi jatkossa varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotettu muutettu työjärjestys on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

21. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä yhtiökokouskutsu, sekä järjestäytymisasiakirja ja toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Enenton internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/. Enenton tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2024 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 26.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 18.3.2024 kello 16.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä Yhtiöllä ennen edellä mainittua aikaa.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja mahdollisen asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien tai heidän asiamiesten Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia tietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon sekä ennakkoäänestää hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen valtuutettu voi rekisteröityä. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.2.2024 klo 9.00 – 18.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestys voidaan toimittaa seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ 26.2.2024 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten tulee olla vastaanotettu ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli tiedoista ilmenevät edellä kohdassa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

5. Muut tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osallistumislinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ ennen kokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Yhtiöllä on tämän varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 19.2.2024 yhteensä 23 794 856 osaketta, ja ne tuottavat 23 794 856 ääntä.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
Enento Group Oyj
puh. 010 270 7403

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804