Voitto+ CD ROM
Sökkriterier

 

Voitto innehåller 41 olika sökkriterier som alla kan användas samtidigt.

Att söka ett visst företag
Ange ett specifikt sökkriterium: företagets namn, FO-nummer eller handelsregisternummer.

Att söka en företagsgrupp
Det finns tiotals alternativ att söka och avgränsa en företagsgrupp. Du kan definiera sökkriterier själv eller använda färdiga menyer för sökvillkor via knapparna i rutans nedre kant. Alla sökvillkor kan också användas samtidigt. Rutan Sökkriterier visar alltid antalet sådana företag i databasen som uppfyller de inmatade eller valda sökvillkoren.

  • Företag på din ort får du enklast fram genom att välja län och/eller postkontoren bakom knapparna LÄN och POSTNUMMER/POSTKONTOR. Du kan precisera sökningen genom att skriva gatuadress eller gatuadresser i fältet Utdelningsadress.
  • Företag i din bransch får du enklast fram genom att välja en bransch eller branscher bakom knappen BRANSCH.
  • Unga företag hittar du med hjälp av datumet för registrering i handelsregistret. För att få med i sökningen de företag som startat sin verksamhet efter ett visst datum, skriv datumet i fråga i sökfältet.
  • Lönsamma, solida och solventa företag får du fram genom att välja de bästa klasserna bakom knapparna LÖNSAMHET, SOLIDITET och LIKVIDITET. Samma resultat når du lättare genom att välja den bästa klassen bakom knappen Ekonomisk klassificering.

Utför eller avbryt sökning
Valuta och år
Fria sökfält
Att välja ett sökord i ordlistan
Färdiga menyer för sökvillkor
Tre färdiga sökningar
Lagra din egen sökning

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
 

Utför eller avbryt sökning

   
 

Rutan Sökningsresultat visar antalet sådana företag i databasen som uppfyller sökkriterierna.

Sök företagen med knappen eller med knappen F12 på tangentbordet. Om du som sökkriterium använder ett specifikt villkor (t.ex. FO-nummer), kan du direkt komma till företagets bokslutsuppgifter. Vid sökning av en företagsgrupp kan du se sökningsresultatet i rutan Företagslista.

Du kan avlägsna sökvillkoren med knappen .

   
 

Valuta och år

   
 

Du kan också söka bokslutsuppgifter för tidigare år. Välj år i rullgardinsmenyn Nyckeltal.

Om du väljer ett visst årtal som sökkriterium, kan du på basis av nyckeltalen för året ordna företagslistan som uppkom. Med villkoret Senaste är företagslistans nyckeltalsjämförelse inte möjlig.

 

Om du i sökningen vill ta med även sådana företag som gått i konkurs, upphört eller fusionerats, ta bort valet ”sökning bara bland aktiva företag” genom att klicka på krysset.

Du kan välja bara moderbolag i koncerner genom att klicka på rutan.

Giltigheten av de sökvillkor som valts med kryss upphör när krysset tas bort. Knappen
avlägsnar inte dessa villkor.

 
   
 

Fria sökfält

   
 

Sökning med namn på företag
Du kan söka ett företag med hjälp av hela namnet eller en del av namnet. Sökningen beaktar även företagets eventuella tidigare namn samt koncernbolag.

Du kan använda tecknet * att ersätta den resterande delen av namnet.
Suomen Asiakastieto
Suomen*
Asiakas*

Du kan använda olika sökord samtidigt genom att binda ihop dem med orden JA, TAI, EI (och, eller, nej).
Suomen tai Asiakas*
Asiakas* och Suomen

Om du skriver in sökord efter varandra utan bindeord, binder programmet ihop dem automatiskt med ordet TAI (eller).

Sökning med handelsregisternummer
Skriv handelsregisternumrets sex tecken utan punkt.

Du kan använda tecknet * att ersätta den resterande delen eller tecknet ? att ersätta ett eller flera nummer som saknas.
088123
088*
08??23

Sökning med FO-nummer
Skriv FO-numrets åtta tecken utan bindestreck. Du kan använda tecknet * att ersätta den del som fattas eller tecknet ? att ersätta ett eller flera nummer som saknas.

Sökning med utdelningsadress
Skriv gatunamnet. Du kan precisera sökningen genom att ange även gatunumret och trappan.

Du kan använda tecknet * att ersätta den del av utdelningsadressen som saknas. Flera gatuadresser kan användas som sökkriterium samtidigt genom att lägga till ordet TAI (eller) mellan adresserna.
Vesijärvenkatu
Vesijärvenkatu 1*
Vesi*1*
Vesijärvenkatu TAI Vesirannankatu

OBS! En del av företagen använder postbox d.v.s. PL (PB) som utdelningsadress.

Sökning med nyckeltal- o.a. nummeruppgifter
Genom att klicka med musen kan du i sökrutan aktivera en minimiruta / en maximiruta som hjälper dig vid sökning.


När du skriver värdet 5 i minimirutan och lämnar maximirutan tom, söker Voitto+ de företag som till värdet är 5 eller större. När du skriver talet 10 i maximirutan och lämnar minimirutan tom, söker Voitto+ sådana företag som till värdet är 10 eller mindre. Genom att skriva 5 i minimirutan och 10 i maximirutan får du fram de företag vilkas nyckeltal är mellan 5 och 10.

Du kan också använda minustecken före siffror att beskriva negativa värden.

Om du använder företagets omsättning, balansomslutning eller annat belopp som sökkriterium, ange beloppet alltid i tusen euro.

Sökning med datum när företag startat eller lagt ner sin verksamhet

När du vill ta med i sökningen de företag som startat/lagt ner sin verksamhet på ett visst datum, skriv som sökkriterium dessa datum ååååmmdd.

 
   
 

Att välja sökord i ordlistan

   
 

Av företagens namn, handelsregisternummer, FO-nummer samt utdelningsadresser har samlats en ordlista som är i alfabetisk- eller nummerordning och består av alla de alternativ som förekommer i databasen.

Du kan bläddra i sökorden i databasen genom att skriva ett sökord eller en del av det i fältet Sökkriterier och genom att klicka på knappen ENTER på tangentbordet.

Till höger i ordlistan finns information om hur många gånger ett sökord förekommer i databasen. Välj sökordet genom att klicka på den rad du önskar. Plocka ordet till Sökkriterier-rutan med knappen VÄLJ eller genom att dubbelklicka på raden.

Du kan leta efter sökord i ordlistan också genom att skriva ordet eller en del av det i fältet i rutans övre del. Välj sökordet till rutan Sökkriterier på samma sätt som ovan.

Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra sökordet
.

   
 

Färdiga menyer för sökvillkor

           
 

Bransch
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för branscher på skärmen.

Sök önskad bransch i menyn genom att skriva dess namn eller en del av det i fältet Bransch eller genom att skriva branschkoden i fältet Branschkod.

Välj bransch genom att dubbelklicka på raden. Programmet markerar de valda raderna med asterisk. Du kan ta bort valet genom att dubbelklicka på raden på nytt.

Med knappen VÄLJ ALLA i övre delen av rutan får du med i sökningen alla de branscher som hänför sig till det ord som du skrivit i fältet Bransch. Genom att skriva i fältet namnet på en annan bransch eller en del av det och genom att klicka på samma knapp igen kan du utvidga sökningen av branscher.

Fältet Företag visar antalet företag i databasen inom branscherna du valt. Fältet Branscher visar hur många branscher du tagit med i sökningen.

När du har valt önskade branscher, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TÖM kan du ta bort de val du gjort.

Företagsform
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för företagsformer på skärmen.

Välj företagsform med i sökningen genom att klicka på raden. Kolumnen till höger visar antalet företag med denna företagsform i databasen.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt de företagsformer som du vill ha med i sökningen, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra på sökvillkoren.

Län
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för länen i Finland.

Välj län genom att klicka på raden. Kolumnen till höger visar antalet företag i databasen som registrerats i länet.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade län, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra sökvillkoren.

Postnummer/postkontor
Genom att klicka på knappen
  får du fram en meny för postkontor.

Sök önskat postkontor i menyn genom att skriva namnet på en stad eller en kommun i fältet Postkontor eller genom att skriva postnumret i fältet Postnummer.

Välj postkontor genom att dubbelklicka på raden. Programmet markerar de valda raderna med asterisk. Du kan ta bort valet genom att dubbelklicka på raden på nytt.

Med knappen Välj allaI i övre delen av rutan får du med i sökningen alla postkontor i de städer och kommuner som du skrivit i fältet Postkontor. Genom att skriva i fältet namnet på en annan stad eller en annan kommun och genom att klicka på knappen på nytt, får du med företagen i två kommuner etc.

Fältet Företag visar antalet företag i databasen som är verksamma inom det område som du valt. Fältet Postkontor visar hur många postkontor du har med i sökningen.

När du har valt önskade postkontor, klicka på knappen Färdig. Med knappen Töm kan du ta bort de val du gjort.

Val av räkenskapsperioder
Genom att klicka på knappen   får du fram en tabell över räkenskapsperioder på skärmen.

Välj ett eller flera räkenskapsår genom att dubbelklicka på årtalet. Du kan precisera val enligt den månad då räkenskapsperioden slutat genom att dubbelklicka på månadsrutan. De valda åren eller månaderna visas i blått i tabellen. Du kan ta bort valet genom att dubbelklicka på års- eller månadsrutan på nytt.

Med knappen TILLBAKA bekräftar du dina val och kommer tillbaka till rutan Sökkriterier. Knappen Töm tar bort valen från räkenskapsperiodtabellen.

Observera att knappen Töm i rutan Sökkriterier inte tar bort de val av räkenskapsperioder som du gjort.

Revision
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för revisionsklausuler på skärmen.

Välj klausul genom att klicka på raden. Kolumnen till höger visar antalet sådana företag till vilkas revisionsberättelse klausulen hänför sig.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade klausuler, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra på sökvillkoren.

Voitto-databasen innehåller revisionsuppgifter ända från 1996.

Lönsamhet
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för klasser som beskriver företagets lönsamhet.

Genom att klicka på önskad lönsamhetsnivå får du med i sökningen de företag vilkas avkastning på investerat kapital i procent motsvarar klassificeringen. Kolumnen till höger visar antalet företag i databasen.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade lönsamhetsnivåer med i sökningen, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLABAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra sökvillkoren.

Soliditet
Genom att klicka på knappen får du fram på skärmen en meny för klasser som beskriver företagets soliditet.

Genom att klicka på önskad soliditetsnivå får du med i sökningen de företag vilkas soliditet i procent motsvarar klassificeringen. Kolumnen till höger visar antalet företag i databasen.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade soliditetsnivåer, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra på sökvillkoren.

Likviditet
Genom att klicka på knappen får du fram på skärmen en meny för klasser som beskriver företagets likviditet.

Genom att klicka på önskad likviditetsnivå får du med i sökningen de företag vilkas quick ratio motsvarar klassificeringen. Kolumnen till höger visar antalet företag i databasen.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade likviditetsnivåer med i sökningen, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra sökvillkoren.

Ekonomisk klassificering
Genom att klicka på knappen får du fram en meny för klasser som beskriver företagets ekonomiska ställning.

Genom att klicka på önskad kategori för ekonomisk klassificering får du med i sökningen de företag vilkas företagsekonomiska nyckeltal motsvarar klassificeringen. Kolumnen till höger visar antalet företag i databasen.

Programmet markerar valen med asterisk. Du kan ta bort valet genom att klicka på raden på nytt.

När du har valt önskade kategorier för ekonomisk klassificering, klicka på knappen FÄRDIG. Med knappen TILLBAKA kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier utan att ändra sökvillkoren.

   
 

Tre färdiga sökningar

   
 

Tre färdiga sökningar har lagrats i Voitto. Med hjälp av dessa får du en bra uppfattning om databasens mångsidiga sökmöjligheter.

Egen portfölj

   
 

Lagra din egen sökning

   
 

Du kan lagra i din egen portfölj en sökning med sökvillkor som du allmänt använder. Du får lätt och snabbt fram önskad grupp av företag alltid då du vill eller när Voitto byts mot en ny.

Du kan komma till din portfölj genom att klicka på det orangea Portfölj-ikonet i rutan Sökkriterier.

Egen portfölj