Voitto+ CD ROM
Kortfattade anvisningar

   
 

Med hjälp av dessa anvisningar bekantar du dig snabbt med Voittos grundfunktioner.

   
 

Definiera sökvillkor
Utför sökning
Välj och jämför företag i rutan Företagslista
Bokslutsuppgifter
Nyckeltal
Grafisk jämförelse
Utskrift
Knappar

Användarinstruktioner: till huvudsidan

 

Voitto+ innehåller flera olika sökkriterier som nästan alla kan användas samtidigt. Sökkriterierna delas in i tre delar: sökning av ett företag (1a), fria sökkriterier för en företagsgrupp (1b) och fasta sökkriterier för en företagsgrupp (1c).

Om du inte använder några sökkriterier, får du som resultat alla företag som finns på cd-romskivan. Ju flera eller exaktare sökkriterier du använder desto bättre kan du avgränsa resultatet och desto mindre är storleken på företagsgruppen.

1a) Här hittar du sökkriterier för sökning av ett företag. När du söker ett företag använd namn, HRnr eller FO-nummer, utdelningsadress eller en del av adressen. Observera att du även i dessa rutor kan söka flera företag när du skriver ordet ELLER mellan namn, HRnr eller FO-nummer. När du har skrivit sökkriterierna, gå till en annan rad. På detta sätt aktiveras sökningen och antalet sådana företag som uppfyller kriterierna syns i det grå fältet på radens högra sida. Läs mer om Sökning med namn.

1b) Här hittar du sökkriterier för sökning av en företagsgrupp. Fria sökkriterier för en företagsgrupp börjar från omsättning och de är huvudsakligen nyckeltal. Med hjälp av sökkriterierna minimum, maximum, från och till kan du exakt bestämma storleken på din målgrupp.

1c) Med hjälp av fasta sökkriterier kan du avgränsa din målgrupp på basis av t.ex. region, bransch och verbala tolkningar.

1d) Med funktionen FO-nummer import kan du importera dina egna målgrupper, konkurrenter eller kunder till Voitto. Filen som importeras skall vara i textformat (.txt) och innehållet skall bestå av FO-nummer under varandra. Voitto+ visar i rutan Företagslista de företag för vilka bokslut finns. Du kan jämföra och analysera dem normalt med hjälp av nyckeltal och rapporten. Det lönar sig även att spara gruppen i Företagslistans egen portfölj.

2) När du har gjort alla dina avgränsningar ser du storleken på din målgrupp här. Klicka knappen OK och programmet utför sökningen, varefter du ser i rutan Företagslista de företag som uppfyller dina sökkriterier.

 
 

Definiera sökvillkor

     
 Du kan också söka bokslutsuppgifter från tidigare år. Välj året i rullgardinsmenyn Nyckeltal.

Om du väljer ett visst årtal som sökkriterium, kan du på basis av nyckeltalen för året ordna företagslistan som uppkommer. Med villkoret Senaste är företagslistans nyckeltalsjämförelse inte möjlig.

     
 

Du kan definiera sökkriterier själv eller använda färdiga menyer för sökvillkor. Alla sökvillkor kan också användas samtidigt.

Skriv ett eller flera sökord i fältet/fälten Sökkriterier.

Minimi- och maximirutor i sökrutan
Genom att klicka med musen kan du i sökrutan aktivera en minimiruta / en maximiruta som hjälper dig vid sökning.


När du skriver värdet 5 i minimirutan och lämnar maximirutan tom, söker Voitto+ de företag som till värdet är 5 eller större. När du skriver talet 10 i maximirutan och lämnar minimirutan tom, söker Voitto+ sådana företag som till värdet är 10 eller mindre. Genom att skriva 5 i minimirutan och 10 i maximirutan får du fram de företag vilkas nyckeltal är mellan 5 och 10.

Voitto innehåller en grupp färdiga menyer för sökvillkor. Med hjälp av dessa menyer kan du lätt avgränsa grupper av företag till exempel på basis av bransch, företagsform, stad, lönsamhet eller ekonomisk ställning.

De färdiga menyerna hittar du bakom knapparna i nedre delen av rutan Sökkriterier. Du kan använda ett eller flera av villkoren i menyn samtidigt
.

   
 

Utför sökning

     
 

Rutan Sökningsresultat visar antalet sådana företag i databasen som uppfyller sökkriterierna. Sök företagen med knappen Utför sökning.

Om du som sökkriterium använder ett specifikt villkor (t.ex. FO-nummer eller handelsregisternummer), kan du direkt komma till företagets bokslutsuppgifter. Vid sökning av en företagsgrupp kan du se sökningsresultatet i rutan Företagslista.

Rensa sökvillkoren med knappen Töm.

   
 

Välj och jämför företag i rutan Företagslista

     
 
 


Som sökresultat får du fram rutan Företagslista med alla de företag som uppfyller sökkriterierna.

Till företagets bokslut kommer du genom att dubbelklicka på företagets namn. I bokslutsrutan kan du med hjälp av pilknapparna i bläddringen av företag bläddra bokslutsuppgifter om alla de företag som finns i företagslistan.

Du kan välja företag för att samtidigt skriva ut alla boksluts-, nyckeltals- eller adressuppgifter genom att klicka på rutan till vänster om företagets namn eller genom att klicka på knappen VÄLJ ALLA.

Du kan granska sökresultatet i form av antingen en namnlista eller en tabell över nyckeltal.

På namnlistan finns företagets namn, hemort samt företagets Internetadress som länk, om adressen är bekant.

I tabellen över nyckeltal får du företagen ordnade från det största till det minsta enligt omsättning, balansomslutning, rörelsevinst i procent, avkastning på investerat kapital i procent, quick ratio och soliditet i procent. Du kan ändra ordningen genom att dubbelklicka på rubrikraden i önskad nyckeltalskolumn.

   
 

Bokslut

     
 
 


I bokslutsrutan kan du bläddra i företagets eller koncernens bokslutsposter och granska nyckeltal.

I övre delen av bokslutsrutan har samlats grunduppgifter om det företag eller den koncern som skall granskas.

Databasen innehåller bokslutsuppgifter från t.o.m. fem räkenskapsperioder. Posterna i resultat- och balansräkningen framställs i tabellform, den senaste räkenskapsperioden först. Under skilda räkenskapsperioder kan företagets eller koncernens bokslut ha uppgjorts enligt olika bokslutsscheman. Genom att dubbelklicka på den grå ytan i rutan får du fram bokslut uppgjorda enligt olika bokslutsscheman under tidigare räkenskapsperioder.

Under bokslutsuppgifterna framställs en bedömning i ord av företagets lönsamhet, soliditet och likviditet samt en ekonomisk klassificering som beskriver företagets ekonomiska ställning. Du kan byta beskrivningarna i ord mot numerisk form i menyn till höger i nedre kanten av rutan.

Med knappen kommer du till rutan Nyckeltal där du mer noggrant granskar och jämför nyckeltal.

Med knappen kommer du till grafikrutan, där du grafiskt kan jämföra företagets utveckling med andra företag eller branscher.

Med knappen får du fram revisionsuppgifter om företaget eller koncernen.

Med knappen får du fram eventuella tidigare namn, bifirmor och parallellnamn.

Knappen är aktiv när företaget ingår i en koncern. Genom att klicka på knappen öppnar du en ruta med de koncerner som företaget ingår i.

Knappen öppnar vid moderbolaget en ruta med alla de företag som ingår i koncernen samt deras ställning inom koncernen.

Genom att klicka på knappen går du till koncernens bokslutsuppgifter.

Med knappen får du fram en ruta med de företag som fusionerats med företaget samt datumet då beslut om fusion fattats.

Knappen i företagets grunduppgifter betyder att företaget har upphört, är i konkurs eller har fusionerats med ett annat företag. Genom att klicka på knappen får du fram en ruta som visar orsaken till och tidpunkten för upphörandet.

   
 

Nyckeltal

   
 

I rutan Nyckeltal kan du jämföra utvecklingen av nyckeltal (beräknade ur företagets eller koncernens bokslut) i förhållande till tidigare räkenskapsperioder eller i förhållande till branschen.

Företagets nyckeltal för skilda räkenskapsår framställs i tabellform.

Du kan jämföra företagets nyckeltal i förhållande till branschens medianvärden och undre och övre kvartil.

I rutans nedre kant visas betalningsanmärknings- och konkursrisken inom företagets bransch
.

   
 

Grafisk jämförelse

     
 
  För att du skall kunna granska företagets nyckeltal grafiskt, måste du först ta med företaget i jämförelsen. Detta går lättast genom att klicka i företagets grafikruta på knappen Lägg till.

Du kan lägga till eller ta bort företag eller branscher i jämförelsen med knapparna Lägg till eller Ta bort. Lägg till, för dig till rutan Företagslista där du väljer företag. Ta bort, rensar ur listan i grafikrutan det företag som senast klickats (visas med mörkare bokstäver).

När du har valt önskade företag, utför grafisk jämförelse genom att välja Grafik över nyckeltal och klicka på knappen Föreställning.

Om du vill granska den grafiska fördelningen av bara ett företags nyckeltal jämfört med företagets bransch, välj Grafisk fördelning och klicka därefter på knappen Föreställning.
 

Utskrift

 

Från Voitto+ kan du skriva ut bokslut, nyckeltal eller företagslistor på papper eller till fil.

När du går till att skriva ut från rutan Företagslista, kan du skriva ut boksluts-, nyckeltals- eller adressuppgifter av alla de företag som du valt i listan. I bokslutsrutorna kan du bara skriva ut uppgifterna om det företag eller den koncern som du nyligen behandlat.

Du kan skriva ut genom att klicka på ikonet . Utskriftsrutan visar det återstående antalet utskriftsrättigheter. Rutan visar också hur många utskriftsrättigheter det valda utskriftssättet förbrukar.

Voitto+ innehåller 500 utskriftsrättigheter. När du vill ha flera utskriftsrättigheter, kontakta försäljningen på Asiakastieto, tfn +358 10 270 7200 eller  myynti@asiakastieto.fi. Utskriftsrättigheterna säljs i partier av 500 stycken.

 
 

Knappar

   

Du öppnar användningsinstruktioner för en ruta.

Du kommer till instruktioner för användaren.

Du kan skriva ut olika uppgifter.

Du lagrar de inmatade sökkriterierna eller intressanta företag i din egen portfölj.

Du öppnar din egen portfölj.

Du går en ruta framåt.

Du går en ruta bakåt.