Voitto+ CD ROM
Egen portfölj

   
 

Du kan lagra företag eller färdiga sökningar med sökvillkor i en egen portfölj. Du hittar också tre färdiga sökningar i portföljen.

   
 

Du får tillgång till en egen portfölj genom att klicka på ikonet  i rutan Sökkriterier. Alla företag och sökningar som har lagrats i portföljen bevaras där också då en ny Voitto utkommer.

OBS! I versionen för en användare är den egna portföljen avsedd för en datamaskin. Om du byter maskin måste du lagra uppgifterna på nytt
.

Tre färdiga sökningar
Lagra sökningar 

Lagra företag

Användarinstruktioner: till huvudsidan

Tre färdiga sökningar

Din portfölj innehåller tre färdiga sökningar med sökvillkor. Du får fram sökkriterierna genom att öppna din portfölj och genom att klicka på sökningens namn.

Tillväxtföretag
Sökkriterier:
Omsättningsförändring > 30 %
Avkastning på investerat kapital >15 %
Soliditet i procent > 40 %

Gamla och stabila
Sökkriterier:
Företagsform: Abp och Ab
Soliditet i procent > 40 %
Avkastning på investerat kapital i % > 10
Omsättningsförändring i % >10
Företaget är registrerat i handelsregistret före den 15.5.1953

Svaga företag
Sökkriterier:
Avkastning på investerat kapital < 5 %
Soliditet i procent < 10 %
Företaget är registrerat i handelsregistret före den 1.4.1998

Lagra en sökning

Du får lätt fram en önskad företagsgrupp genom att lagra i din portfölj sådana sökkriterier som du ofta använder.
Skriv först sökkriterierna i rutan Sökkriterier och klicka därefter på ikonet
.

Namnge sökningen med ett eget namn. Du får fram de lagrade sökkriterierna till Sökkriterier -rutan genom att öppna portföljen och genom att klicka på namnet för sökningen.

Observera att valet av årtal inte automatiskt ändras i de sökningar som du har lagrat i din portfölj. Lämna därför bort årtalet från sökkriterierna och lägg till det först då du tar i bruk en färdig sökning.

Lagra grupper av företag

Du kan lagra olika grupper av företag i din portfölj genom att klicka på ikonet  i rutan Företagslista. De företag som finns med i företagslistan lagras under det namn som du ger gruppen.
Du får fram en lagrad grupp då du att klickar på
, väljer den grupp du vill ha, och därefter klickar på knappen Läs.

   
 

Tillbaka
För dig tillbaka till rutan Företagslista utan att några lagringar, ändringar eller sökningar utförs.

Lagra
Den grupp av företag som finns på företagslistan lagras. Definiera även kombinationssätt.

Läs
Välj en lagrad företagsgrupp och hämta den till rutan Företagslista genom att klicka på denna knapp.

Ta bort
Avlägsnar den valda raden ur portföljen.

Kombinationssätt
Olika sätt att kombinera grupper.

Lagrad företagsgrupp: upphörda företag
Du kan kombinera lagrade företagsgrupper så att de bildar en grupp med önskade kriterier. Ett exempel på detta är en företagsgrupp "upphörda företag, våren 2002" som är färdigt lagrad i din egen portfölj. Där jämfördes aktiva företag med alla företag med hjälp av villkoret Nej.

Lagrad företagsgrupp: omsättning +30 % under åren 2001 - 2003
Denna företagsgrupp har bildats så att från varje år söktes en grupp av företag, vilkas omsättning hade ökat +30 %, avkastning på investerat kapital >15 % och
soliditet i procent > 40 %
. I företagslistans portfölj förenades de till en grupp som alltså består av företagen som under alla dessa år vuxit med 25 %.

Vink: du själv kan i fortsättningen söka nya företag med bokslut i den nyaste versionen genom att först lagra alla företag på föregående cd-rom i din portfölj (grupp 1). Ta sedan den nyaste versionen av cd-rom. Utför sökningen med hjälp av sökvillkoret alla/senaste år. Lagra i rutan Företagslista denna sökning i din portfölj som separat grupp (grupp 2). Efter lagringen skall du stanna kvar i din egen portfölj och välja i listan grupp 1, kombinationssättet NEJ och knappen LÄS i övre delen. På detta sätt får du i företagslistan fram de företag som är nya jämfört med den tidigare versionen.

Lägg till
Med detta villkor lagrar du en grupp av företag i din portfölj. Det uppstår en ny grupp.

Ersätt
Med villkoret Ersätt kan du ersätta innehållet i en redan lagrad företagsgrupp.

Och
Med detta villkor förenar du en grupp av företag med en annan, så att det bildas en ny grupp där villkoren för de båda grupperna uppfylls. Du kan t.ex. kombinera tillväxtföretag samlade från två skilda år. Som resultat får du en företagsgrupp som omfattar bara de företag som under dessa två år vuxit i enlighet med sökvillkoren.

Eller
Med detta villkor samlas en ny grupp vars villkor omfattar villkoren för de båda grupperna. T.ex. tillväxtföretag samlade från två skilda år kombineras. Som resultat får du en grupp där alla de företag är med som vuxit under de båda åren.

Inte
Med detta villkor får du ur gruppen på företagslistan fram en sådan företagsgrupp som inte uppfyller villkoren för en annan vald företagsgrupp. Till exempel kan hela databasen på företagslistan jämföras med bara de aktiva företagen med hjälp av kombinationssättet "Inte". Som resultat får du de företag som upphört.