Voitto+ CD ROM
Bokslutsuppgifter

   
 

I bokslutsrutan kan du bläddra i företagets eller koncernens bokslutsuppgifter, granska nyckeltal och gå till att jämföra dem grafiskt.

   
 

I övre delen av bokslutsrutan har samlats grunduppgifter om det företag eller den koncern som skall granskas.

Posterna i bokslutet framställs i tabellform. Genom att dubbelklicka på den grå ytan kommer du till resultat- och balansräkningsuppgifter om tidigare räkenskapsperioder.

     
 

Du kommer med hjälp av pilknapparna i företagsbläddringen till bokslutsuppgifterna om föregående eller följande företag på företagslistan.

   
 

Bokslut
Nyckeltal
Grafisk jämförelse
Revisionsuppgifter
Övriga namn
Koncerner
Koncernstruktur
Koncernbokslut
Fusionsuppgifter
Upphört-uppgiften
Internet Open

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
 

Företagets eller koncernens bokslut

   
 

Databasen innehåller bokslutsuppgifter för t.o.m. fem räkenskapsperioder. I tabellen i bokslutsrutan finns först posterna för det färskaste bokslutet.

Under skilda räkenskapsperioder kan företagets eller koncernens bokslut ha uppgjorts enligt olika bokslutsscheman. Genom att dubbelklicka på den grå ytan i rutan får du fram bokslut uppgjorda enligt olika bokslutscheman under tidigare räkenskapsperioder.

Du kan bläddra i bokslutsposter med hjälp av hissfunktionen till höger på skärmbilden. Balansräkningen finns efter resultaträkningen. Bildytan som reserverats för resultat- och balansräkningen kan ökas eller minskas med hissfunktionen bredvid.

Genom att trycka på knappen Grafik till höger ser du en grafisk framställning av företagets / koncernens resultat- och balansräkning.

   
 

Nyckeltal

   
 

I nedre delen av bokslutsrutan framställs i ord en bedömning av företagets lönsamhet, soliditet och likviditet under den senaste räkenskapsperioden. Klasserna som baserar sig på nyckeltalen för lönsamhet, soliditet och likviditet är: svag, tveksam, tillfredsställande, bra eller mycket bra.

Ekonomisk klassificering beskriver företagets ekonomiska ställning. Kategorierna för ekonomisk klassificering, vilka baserar sig på företagsekonomiska nyckeltal, är: svag, tveksam, tillfredsställande, bra och utmärkt.

Du kan byta beskrivningarna i ord mot numerisk form i menyn till höger i nedre kanten i rutan. Du får fram företagets centrala nyckeltal samt deras medianvärden i hela branschen på bildskärmen.

Exaktare nyckeltalsuppgifter får du fram med knappen . I nyckeltalsrutan kan du granska utvecklingen av företagets nyckeltal och jämföra dem med branschen.

   
 

Grafisk jämförelse

   
 

Med knappen går du till grafikrutan där du grafiskt kan jämföra utvecklingen av företagets nyckeltal med andra företag eller branscher.

   
 

Revisionsuppgifter

   
 

Databasen Voitto innehåller revisionsuppgifter ända från 1996.  Knappen är aktiv när revisionsuppgifter är tillgängliga om företaget eller koncernen.

Genom att klicka på knappen får du fram revisionsuppgifterna: revisionsår, vem som utfört revisionen samt revisionsklausul.

Offentliga revisionsberättelser klassificeras på Asiakastieto i nio klausuler allt efter om berättelsen är i standardform eller inte.

0 uppgift saknas
1 Revisorn har godkänt bokslutet utan anmärkningar.
2 Revisorn har framfört en anmärkning på beloppet av det egna kapitalet.
3 Revisorn har framfört en anmärkning på handhavandet av bolagets förvaltning.
4 Bokslutet är inte uppgjort enligt bokföringslagen och övriga stadganden och bestämmelser.
5 Bokslutet eller dess poster innehåller brister, oklarheter eller något som bör påpekas.
6 Revisorn har framfört en anmärkning på värderingen av balansposterna.
7 Revisorn har framfört att bolaget skall träda i likvidation.
8 Bolaget har fordringar som strider mot aktiebolagslagen.
9 Revisionsberättelsen var inte tillgänglig.

   
 

Övriga namn

   
 

Med knappen får du fram företagets eventuella tidigare namn, bifirmor och parallellfirmor samt tidpunkter när de upphört.

   
 

Koncerner

   
 

Knappen är aktiv när företaget ingår i en koncern.

Genom att klicka på knappen får du fram en ruta med koncerner som företaget ingår i. Du kan gå till moderbolagets bokslutsuppgifter genom att dubbelklicka på koncernens namn i rutan.

   
 

Koncernstruktur

   
 

Knappen öppnar vid moderbolaget en ruta med alla de företag som ingår i koncernen samt deras ställning inom koncernen.

Databasen innehåller inte bokslutsuppgifter om sådana dotter-, intresse- eller samföretag som lagt ner sin verksamhet eller som är utländska. En asterisk bredvid namnet visar att dess bokslutsuppgifter finns i databasen. Du kan gå till ett koncernföretags bokslutsuppgifter genom att dubbelklicka på företagets namn.

Koncern
En koncern är en ekonomisk helhet som bildas av två eller flera företag och som är avsedd att vara permanent. I koncernen har ett företag d.v.s. moderbolaget ensam eller tillsammans med andra företag som ingår i samma koncern bestämmanderätt över andra företag som ingår i koncernen d.v.s. över dotterföretagen. Bestämmanderätten uppstår om rösträttsandelen i ett dotterföretag överstiger 50 procent eller om moderbolaget har en annan faktisk bestämmanderätt över dotterföretaget, t.ex. ett avtal som hänför sig till ägandet.

En koncern kan likaväl bestå av små som stora företag. Den juridiska företagsformen har inte heller någon betydelse. I en koncern kan ingå, och dess moderbolag kan vara, aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppet bolag. En koncern har ingen juridisk behörighet, och den är inte skattskyldig. Företagsrelationer som finns i rutan Koncernstruktur:

Moderkoncern
En koncern, till vilken moderbolaget för den koncern som behandlas ingår som dotterföretag i.

Moderföretag
Ett företag, som verkar som administrativt huvudbolag inom en koncern. Företaget har bestämmanderätt över de övriga koncernföretagen antingen ensam eller tillsammans med flera företag.

Dotterföretag
Ett företag är ett dotterföretag, om ett annat företag har bestämmanderätt över det. I praktiken skall det andra företaget äga över 50 procent av röstandelen i dotterföretagets aktier.

Underkoncern
Om ett dotterföretag bildar en koncern d.v.s. om dotterföretaget har bestämmanderätt över minst ett företag, kallas detta för underkoncern.

Samföretag
För samföretag kallas ett inhemskt eller utländskt företag som ägs i lika andelar (50 % + 50 %) av två företag.

Intresseföretag
Ett intresseföretag är ett inhemskt eller utländskt företag där ett annat företag utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Ett företag är ett intresseföretag om ett annat företag innehar minst 20 procent och högst 50 procent av det röstetal som aktierna medför.

Intresseföretaget ingår inte i koncernen. Från intresseföretagets bokslut skall dock överföras till koncernbokslutet den andel av företagets vinst eller förlust samt förändringen av det egna kapitalet som motsvarar koncernföretagens ägarandel. Om det är fråga om ett nytt intresseföretag, skall anskaffningsutgiften för intresseföretagets aktier eller andelar bokföras i koncernbalansräkningen.

Ägarintresseföretag
Ett ägarintresseföretag är ett inhemskt eller utländskt företag som inte ingår i koncernen och i vilket ett annat företag ensam eller tillsammans med flera företag har en sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse och som är avsedd att främja den verksamhet som ägarföretaget eller ett företag inom samma koncern bedriver.

Ett företag är ett ägarintresseföretag, om ett annat företag innehar minst 20 procent av företagets eget kapital. Det finns dock ingen minimigräns för ägarandelen, vilket betyder att ett företag kan vara ett ägarintresseföretag, även om ett annat företag äger mindre än 20 procent av det.

Ägarintresseföretagen förenas inte till koncernbokslutet. Affärstransaktionerna mellan företaget och dess ägarintresseföretag skall redogöras i resultat- och balansräkningen och i bokslutets bilageuppgifter. Till dessa transaktioner hör bl.a. finansiella intäkter och kostnader, fordringar och skulder samt investeringar.

   
 

Koncernbokslut

   
 

Knappen är aktiv när företaget ingår i en koncern.

Genom att klicka på knappen förflyttar du dig till koncernens bokslutsuppgifter.

   
 

Fusionsuppgifter

   
 

Knappen är aktiv när andra företag har fusionerats med företaget.

Genom att klicka på knappen får du fram en ruta med de företag som fusionerats med företaget samt datumen då man fattat beslut om fusion. Företagen visas i rutan om deras bokslutsuppgifter finns i databasen.

Du kan gå till det fusionerade företagets bokslutsuppgifter genom att dubbelklicka på företagets namn i rutan.

   
 

Upphört-uppgiften

     
 

Knappen i företagets grunduppgifter betyder att företaget har upphört, är i konkurs eller har fusionerats med ett annat företag.

Genom att klicka på knappen öppnar du en ruta som visar orsaken till och tidpunkten för upphörandet.

Företaget har lagt ner sin verksamhet:
Sättet för upphörande:
Datum: datumet då företaget har lagt ner sin verksamhet

Företaget har fusionerats med ett annat företag:
Datum för upphörande: datumet då företaget har lagt ner sin verksamhet
Datum för fusion: datumet då man fattat beslut om fusionen
Övertagande företag: det övertagande företagets handelsregisternummer och namn. Du kan gå till företagets bokslutsuppgifter genom att dubbelklicka på namnet.

Företaget är i ett konkursförfarande:
Sättet för upphörande: KHI, KR, KVA eller KT. Koden anger konkursförfarandets skede: 

KHI: gäldenären själv har lämnat in en konkursansökan
KR: konkursen har avskrivits p.g.a. brist på medel
KVA: företaget är under konkursbevakning
KT: konkursdom
Datum: datumet då företaget har befunnit sig i det angivna konkursskedet.

   
 

Internet Open

   
 

Med knappen  i övre kanten i rutan förflyttar du dig till Asiakastietos öppna företagsupplysningstjänst på Internet.

Du får i tjänsten företagets färskaste boksluts- och nyckeltalsuppgifter som Ekonomirapport eller grunduppgifter och betalningsanmärkningar som Grundrapport. Användningen av tjänsten förutsätter ingen registrering eller inga identifikationer.