Voitto+ CD ROM
Nyckeltal

   
 

I rutan Nyckeltal kan du granska utvecklingen av företagets nyckeltal och jämföra dem med branschen.

   
 

I rutan Nyckeltal visas i tabellform nyckeltalen som räknats ut på basis av företagets eller koncernens bokslutsuppgifter.

Med knappen förflyttar du dig till grafikrutan där du kan grafiskt jämföra utvecklingen av företagets nyckeltal med andra företag och branscher.

Med knappen kommer du tillbaka till företagets eller koncernens bokslutsuppgifter.

     
 

Du kan gå till föregående eller följande företags bokslutsuppgifter på företagslistan med hjälp av pilknapparna i Bläddring av företag.

   
 

Formler för uträkning av nyckeltal samt deras tolkning

   
 

Nyckeltalen som räknats ut på basis av bokslutsuppgifter visas i tabellen enligt det om en lång eller förkortad version av resultaträkningen varit tillgänglig.

     
 

Lång resultaträkning
Omsättning
Omsättning/person
Omsättningsförändring i %
Bruttoresultat/person
Bruttoresultatsförändring i %
Driftsbidrag i %
Rörelsevinst i %
Avkastning på investerat kapital i %
Current Ratio
Quick Ratio
Soliditet i %
Avkastning på totalkapital i %
Gearing
Relativ skuldsättning i %
Rörelsekapital i %
Omsättningstillgångar/omsättning i %
Kundfordringarnas omloppstid, dagar
Leverantörsskuldernas omsättningshastighet, dagar

Förkortad resultaträkning
Bruttoresultat
Bruttoresultat/person
Bruttoresultatsförändring i %
Avkastning på investerat kapital i %
Current Ratio
Quick Ratio
Soliditet i %
Avkastning på totalkapital i %
Gearing
Kundfordringarnas omloppstid, dagar

   
 

Nyckeltalen har räknats ut utan justeringar på basis av företagets officiella bokslut. Nyckeltalen beräknas inte för fastighetsbolag samt finans- och försäkringsbolag. För koncerner beräknas inte branschens nyckeltal och betalningsanmärknings- och konkursrisk.

Branschens betalningsanmärkningsrisk
Branschens konkursrisk

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
  Omsättning
   
  Omsättningen anger intäkterna från företagets egentliga affärsverksamhet. Moms och övriga sådana skatter som direkt baserar sig på försäljningens volym har subtraherats från dessa intäkter.
   
 

Omsättning/person

   
 

Nyckeltalet visar hur mycket omsättning som uppstått per en anställd. Nyckeltalen har beräknats enligt formeln:

omsättning (12 mån.)
----------------------------------------------------------
antal anställda i medeltal under räkenskapsperioden

Nyckeltalet används branschvis som mätare på effektivitet.

   
 

Omsättningsförändring i %

   
 

Nyckeltalet visar omsättningens tillväxt eller minskning i förhållande till föregående räkenskapsperiod. Av värdet på nyckeltalet kan man döma om företagets verksamhet har utvidgats eller minskats under den senaste räkenskapsperioden. Nyckeltalet ändras att motsvara 12 månader om räkenskapsperioden avviker från detta. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln:

räkenskapsperiodens omsättning – omsättning för föregående räkenskapsperiod
—————————————————— x 100
 omsättning för föregående räkenskapsperiod

 Nyckeltalet används branschvis som mätare på utveckling av volymen.

   
  Bruttoresultat
   
  Bruttoresultatet är en mellansumma som man får när man adderar till omsättningen eller subtraherar från omsättningen följande poster: "övriga rörelseintäkter", "tillverkning för eget bruk", "förändring av lager", "inköp under räkenskapsperioden" samt "köpta tjänster".
Om företaget har uppgjort resultaträkningen i en s.k. förkortad form, uteblir ovannämnda poster helt och den första posten i resultaträkningen är då bruttoresultatet.
   
 

Bruttoresultat/person

   
 

Nyckeltalet visar hur mycket bruttoresultat som uppstått per en anställd. Nyckeltalet beräknas enligt formeln:

bruttoresultat (12 mån.)
——————————————————
antal anställda i medeltal under räkenskapsperioden

 Nyckeltalet används branschvis som mätare på effektivitet.

   
 

Bruttoresultatsförändring i %

   
 

Nyckeltalet visar bruttoresultatets förändring jämfört med föregående räkenskapsperiod, om företagets verksamhet har utvidgats eller minskats. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln:

räkenskapsperiodens bruttoresultat – bruttoresultat för föregående räkenskapsperiod
——————————————————x 100
bruttoresultat för föregående räkenskapsperiod

Nyckeltalet används branschvis som mätare på utveckling av verksamhetens volym och till en del även på utveckling av lönsamhet.

   
 

Driftsbidrag i %

   
 

Ett nyckeltal för lönsamhet. Nyckeltalet visar företagets rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster. Värdet på nyckeltalet skall jämföras mellan företagen i samma bransch.

Driftsbidraget räknas ut på basis av bokslutet som följer: Till rörelseresultatet adderas avskrivningar enligt plan, nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva och exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva. Beräkningsformeln är:

driftsbidrag
——————————x 100
omsättning

Riktvärden för olika branscher:
Handel 2 - 10 %
Tjänster 5 - 15 %
Industri 10 - 25 %

   
 

Rörelsevinst i %

   
 

Ett nyckeltal för lönsamhet. Nyckeltalet visar företagets rörelseresultat före finansiella poster. Nyckeltalet används på samma sätt som driftsbidrag i % att mäta framgången av företagets affärsverksamhet, men det beaktar bättre skillnaderna mellan branscherna. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln:

rörelseresultat
——————————— x 100
omsättning

Riktvärden:
över 10 % = god
5 - 10 % = tillfredsställande
under 5 % = svag

   
 

Avkastning på investerat kapital i %

   
 

Nyckeltalet mäter den relativa lönsamheten m.a.o. lönsamheten i relation till det kapital som investerats i företaget och kräver ränta eller annan avkastning. Avkastning på investerat kapital i % är ett nyckeltal som är oberoende av branscher. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln: 

resultat före extraordinära poster + kostnader för främmande kapital (12 mån.)
————————————————-— x 100
(balansomslutning för senaste balansräkning – räntefria skulder)
(balansomslutning för föregående balansräkning – räntefria skulder) / 2

Riktvärden:
över 15 % = god
9 - 15 % = tillfredsställande
0 - 9 % = tveksam
alle 0 % = svag

   
 

Current Ratio

   
 

Ett nyckeltal för likviditet. Nyckeltalet mäter företagets möjlighet att klara av kortfristiga skulder med finansieringstillgångar och omsättningstillgångar. Med hjälp av nyckeltalet kan man följa hur företagets finansiella ställning utvecklas årligen. Vid tolkning av nyckeltalet skall man beakta hur kuranta och likvida finansieringstillgångarna är. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln:

finansieringstillgångar + omsättningstillgångar
——————————————————
kortfristiga skulder

Riktvärden:
över 2,0 = god
1,0 - 2,0 = tillfredsställande
under 1,0 = svag 

   
 

Quick Ratio

   
 

Ett nyckeltal för likviditet. Nyckeltalet mäter företagets möjlighet att klara av kortfristiga skulder med finansieringstillgångar. Med hjälp av nyckeltalet kan man följa hur företagets finansiella ställning utvecklas årligen. Vid tolkning av nyckeltalet skall man beakta hur kuranta och likvida finansieringstillgångarna är. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln:

finansieringstillgångar
————————————————
kortfristiga skulder – erhållna förskott

Riktvärden:
över 1,0 = god
0,5 - 1,0 = tillfredsställande
under 0,5 = svag

   
 

Soliditet i %

   
 

Ett nyckeltal för soliditet. Det mäter företagets soliditet genom att jämföra det egna kapitalet i balansräkningen med balansomslutningen m.a.o. det visar hur mycket eget kapital företaget har i förhållande till totalkapitalet. Nyckeltalet är oberoende av branschen, och dess tolkning påverkas av hur kuranta egendomsposterna i balansräkningen är. Soliditet i % har beräknats enligt formeln:

eget kapital + reserver
———————————————— x 100
balansomslutning – erhållna förskott

Riktvärden:
över 40 % = god
20 - 40 % = tillfredsställande
under 20 % = svag

   
  Avkastning på totalkapital i %
   
 

Resultat före extraordinära poster + kostnader för främmande kapital (12 mån.)
———————————————————————————— x 100
(Balansomslutning för senaste balansräkning + Balansomslutning för föregående balansräkning) / 2

Nyckeltalet mäter företagets förmåga att ge avkastning på hela det kapital som är bundet i verksamheten.

Normvärden: över 10 % god
5 - 10 % tillfredsställande
under 5 % svag

   
  Gearing
   
  Räntebärande främmande kapital – kassa och finansiella värdepapper
——————————————————————
Eget kapital

Nyckeltalet mäter företagets finansieringsstruktur m.a.o. förhållandet mellan räntebärande skulder och eget kapital. Nyckeltalet är oberoende av branschen. När värdet på nyckeltalet understiger ett (1), kan det anses som bra.

   
  Relativ skuldsättning i %
   
  Lång- och kortfristiga skulder
+ avsättningar
- erhållna förskott (kort- och långfristiga)
———————————— x 100
Omsättning (12 mån.)
Med nyckeltalet beräknas vad för ett krav det främmande kapitalet ställer på företagets interfinansiering.

Normvärden under 40 % god
40 - 80 % tillfredsställande
över 80 % svag

   
  Rörelsekapital i %
   
  Rörelsekapital (= Omsättningstillgångar + kundfordringar (kortfristiga) - leverantörsskulder (kortfristiga) - erhållna förskott (kortfristiga))
———————————— x 100
Omsättning (12 mån.)
Med rörelsekapitalet avses det kapital som behövs för företagets löpande verksamhet. I nyckeltalet rörelsekapital i % jämförs rörelsekapitalet med omsättningen, eftersom rörelsekapitalposterna beror på omsättningen. Verksamhetens krav på rörelsekapital i förhållande till omsättningen är i stor utsträckning beroende på företagets bransch. Rörelsekapital i % ger bl.a. vid uppgörande av prognoser en mycket bra bild av det finansieringsbehov som förorsakas av en expanderande verksamhet.
   
  Omsättningstillgångar/omsättning i %
   
  Omsättningstillgångar exklusive förskottsbetalningar (= Material och förnödenheter + halvfärdiga produkter + färdiga produkter/varor + övriga omsättningstillgångar)
———————————— x 100
Omsättning (12 mån.)
Nyckeltalet beskriver omsättningstillgångarna i förhållande till omsättningen. Värdet på nyckeltalet beror på branschens karaktär.
   
  Kundfordringarnas omloppstid, dagar
   
 

Kundfordringar x 365
------------------
Omsättning (12 mån.)

Nyckeltalet visar hur länge försäljningsintäkterna är fordringar innan de flyter in i företagets kassa.

   
  Leverantörsskuldernas omsättningshastighet, dagar
   
  Leverantörsskulder bland kortfristiga skulder x 365
-------------------------
Inköp under räkenskapsperioden + köpta tjänster (12 mån.)

Nyckeltalet visar hur länge det tar i genomsnitt innan företaget betalar sina skulder till leverantörer.

   
 

Branschens betalningsanmärkningsrisk

   
 

Med betalningsanmärkningsrisk avses andelen i procent av företag med betalningsanmärkningar bland samtliga företag inom branschen. Vid beräkning av betalningsanmärkningsrisken beaktas endast de betalningsanmärkningar som registrerats under det senaste året.

   
 

Branschens konkursrisk

   
 

Med konkursrisk avses andelen i procent av de företag som sökts i konkurs bland samtliga företag inom branschen. Vid beräkning av konkursrisken beaktas endast de konkursansökningar som lämnats in under det senaste året.