Voitto+ CD ROM
Grafisk
jämförelse

   
 

I grafisk jämförelse -rutan kan du jämföra utvecklingen av företagets ekonomiska ställning med andra företag eller branscher med hjälp av grafiska framställningar.

   
 

I övre delen av grafikrutan visas grunduppgifterna om det företag vars boksluts- och nyckeltalsuppgifter du nyss granskat.

Med hjälp av Grafik över nyckeltal kan du jämföra utvecklingen av företagets nyckeltal med andra företag eller branscher
.

Med hjälp av Grafisk fördelning granskar du hur företagets nyckeltal placerar sig i förhållande till alla sådana företag som är verksamma inom samma bransch.

Med knappen  kommer du tillbaka till företagets bokslutsuppgifter.

Med knappen  kommer du till en ruta där du kan granska företagets nyckeltal i tabellform.

Val av företag och branscher för jämförelse
Grafik över nyckeltal
Grafisk fördelning
Utskrift av grafik

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
 

Val av företag och branscher för jämförelse

   
 

Med knappen LÄGG TILL  väljer du det företag du vill ha som bas då du jämför nyckeltal mellan företag.

 

Du kan byta det företaget som är som objekt för jämförelsen mot ett annat företag i företagslistan med hjälp av pilknapparna i Bläddring av företag.

     
 

 

 

Med knappen LÄGG TILL. väljer du övriga företag som du vill ta med i nyckeltalsjämförelsen. Knappen öppnar en företagslista där du kan välja företag genom att klicka på företagets namn.

Också branscher tar du med i jämförelsen med knappen LÄGG TILL. Knappen öppnar en lista med alla branscher. Välj bransch genom att klicka på branschens namn.

Till en grafisk framställning av nyckeltal kan man högst välja åtta företag och branscher.

Då du vill ta bort företag eller branscher från jämförelsen, klicka först på objektets namn i rutan och därefter på knappen TA BORT.

En grafisk fördelning bildas av nyckeltalen för företaget som är som bas i jämförelsen och för de företag som är verksamma inom samma bransch.

   
 

Grafik över nyckeltal

   
 

När du har tagit med önskade företag och branscher i nyckeltalsjämförelsen, välj i menyn i nedre kanten av rutan, Grafik över nyckeltal och klicka på knappen Grafik över nyckeltal.

Programmet ritar sammanlagt 13 grafiska framställningar av nyckeltalen från t.o.m. fem räkenskapsperioder för de valda företagen och branscherna (omsättningsförändring i %, omsättning/person, driftsbidrag i %, rörelsevinst i %, avkastning på investerat kapital i %, quick ratio, current ratio, soliditet i %).

Du får flera bilder på skärmen med hissfunktionen i rutan. Du kan också fästa en bild genom att klicka på rutan. När du då rullar sidan stannar den valda bilden på sin plats.

I övre kanten till vänster visas i rutan antalet företag och branscher som är med i jämförelsen. OBS! Nyckeltal har inte räknats ut för alla företag trots att deras bokslut finns i databasen Voitto.

Med knappen Fördelningar kan du gå till att granska hur det företags nyckeltal som är som bas i jämförelsen placerar sig i förhållande till andra företag verksamma inom samma bransch.

   
 

Grafisk fördelning

   
 

Välj företaget som är som bas i jämförelsen med knappen .

Välj Grafisk fördelning i menyn i nedre kanten av rutan och klicka på knappen

I en grafisk fördelning framställs "basföretagets" nyckeltal i förhållande till nyckeltalen för andra företag som är verksamma inom samma bransch. Fördelningarna framställs för det år som du har valt som sökkriterium i rutan Sökkriterier.

   
 

Utskrivning av grafik

   
 

Du kan skriva ut grafiska framställningar med knappen  antingen i svartvitt eller i färg beroende på den skrivare som du använder.

Att skriva ut grafik förbrukar inte utskriftsrättigheterna i Voitto
.