Suomen Asiakastieto Oy
Yrityshaku
Yhteensä {{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.

Tunnusluvut

Päivitetty 6.8.2020

Tunnuslukujen laskentakaavat ja tulkinnat

Tilinpäätöstiedoista lasketut tunnusluvut näkyvät taulukossa sen mukaisesti, onko tuloslaskelmasta ollut käytettävissä pitkä tai lyhennetty versio.

Tunnusluvut on laskettu ilman oikaisuja yrityksen virallisesta tilinpäätöksestä. Tunnuslukuja ei lasketa kiinteistöyhtiöiden, rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksistä. Konserneille ei lasketa toimialan tunnuslukuja eikä häiriö- tai konkurssiriskiä.

Liikevaihto

Liikevaihto kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot josta on vähennetty arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevaihto/henkilö

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikevaihtoa on syntynyt yhtä työntekijää kohti. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

liikevaihto (12 kk)
———————————————————
henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti tehokkuuden mittarina.

Liikevaihdon muutos-%

Tunnusluku kertoo liikevaihdon kasvun tai laskun edelliseen tilikauteen nähden. Tunnusluvun arvosta voi päätellä onko yrityksen toiminta laajentunut vai supistunut viimeisellä tilikaudella. Tunnusluku muutetaan vastaamaan 12 kuukautta, jos tilikausi on tästä poikkeava. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tilikauden liikevaihto - edellisen tilikauden liikevaihto
——————————————————————— x 100
edellisen tilikauden liikevaihto

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti volyymin kehityksen mittarina.

Bruttotulos

Bruttotulos on välisumma, joka saadaan kun liikevaihtoon on lisätty tai siitä on vähennetty erät: "liiketoiminnan muut tuotot", "valmistus omaan käyttöön", "varastojen muutokset", "ostot tilikauden aikana" sekä "ulkopuoliset palvelut".
Jos yritys on esittänyt tuloslaskelman ns. Lyhennetyssä muodossa, tällöin edellä mainitut erät jäävät kokonaan pois ja ensimmäinen tuloslaskelmassa esitettävä erä on bruttotulos.

Bruttotulos/henkilö

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon bruttotulosta on kertynyt yhtä työntekijää kohti. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

bruttotulos (12 kk)
——————————————————
henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti tehokkuuden mittarina.

Bruttotuloksen muutos-%

Tunnusluku kertoo bruttotuloksen muutoksen edelliseen tilikauteen verrattuna, onko yrityksen toiminta laajentunut tai supistunut. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tilikauden bruttotulos - edellisen tilikauden bruttotulos
————————————————————— x 100
edellisen tilikauden bruttotulos

Tunnuslukua käytetään toimialakohtaisesti toiminnan volyymin ja osin kannattavuudenkin kehityksen mittarina.

Käyttökate-%

Kannattavuuden tunnusluku. Tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Tunnusluvun arvoa pitää verrata saman toimialan yritysten kesken.
Käyttökate lasketaan tilinpäätöksestä seuraavasti: Liiketoiminnan tulokseen lisätään suunnitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. Laskentakaava on:

käyttökate
————————————————— x 100
liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot

Ohjearvoja eri toimialoilta:

Kauppa 2 - 10 %
Palvelut 5 - 15 %
Teollisuus 10 - 25 %

Liikevoitto-%

Kannattavuuden tunnusluku. Tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen rahoituseriä. Tunnuslukua käytetään kuten käyttökateprosenttia mittaamaan yrityksen liiketoiminnan menestystä, mutta se ottaa paremmin huomioon toimialojen väliset erot. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

liiketoiminnan tulos
————————————————— x 100
liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot

Ohjearvoja:

yli 10 % = hyvä
5 - 10 % = tyydyttävä
alle 5 % = heikko

Sijoitetun pääoman tuotto-%

Tunnusluku mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on toimialoista riippumaton tunnusluku. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)
———————————————————— x 100
(tuoreimman taseen loppusumma - korottomat velat)
(edellisen taseen loppusumma - korottomat velat ) / 2

Ohjearvoja:

yli 15 % = hyvä
9 - 15 % = tyydyttävä
0 - 9 % = välttävä
alle 0 % = heikko

Current Ratio

Maksuvalmiuden tunnusluku. Tunnusluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella ja vaihto-omaisuudella. Tunnusluvun avulla voidaan seurata yrityksen rahoitusaseman vuosittaista kehitystä. Tunnusluvun tulkinnassa on huomioitava rahoitusomaisuuden kuranttius ja likvidiys. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
————————————————
lyhytaikaiset velat

Ohjearvoja:

yli 2,0 = hyvä
1,0 - 2,0 = tyydyttävä

Quick Ratio

Maksuvalmiuden tunnusluku. Tunnusuluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella. Tunnusluvun avulla voidaan seurata yrityksen rahoitusaseman vuosittaista kehitystä. Tunnusluvun tulkinnassa on huomioitava rahoitusomaisuuden kuranttius ja likvidiys. Tunnusluku on laskettu kaavalla:

rahoitusomaisuus
————————————————
lyhytaikaiset velat - saadut ennakot

Ohjearvoja:

yli 1,0 = hyvä
0,5 - 1,0 = tyydyttävä
alle 0,5 = heikko

Omavaraisuusaste

Vakavaraisuuden tunnusluku. Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan eli kertoo kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa kokonaispääomaan. Tunnusluku on toimialasta riippumaton ja sen tulkintaan vaikuttaa taseen omaisuuserien kuranttius. Omavaraisuusaste on laskettu kaavalla:

oma pääoma + varaukset
————————————————— x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Ohjearvoja:

yli 40 % = hyvä
20 - 40 % = tyydyttävä
alle 20 % = heikko

Kokonaispääoman tuotto-%

Tunnusluku mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

Tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)
————————————————————— x 100
(Tuoreimman taseen loppusumma + Edellisen taseen loppusumma ) / 2

Ohjearvoja:

yli 10 % = hyvä
5 - 10 % = tyydyttävä
alle 5 % = heikko

Gearing

korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit
———————————————————————
oma pääoma

Tunnusluku mittaa yrityksen rahoitusrakennetta eli korollisten velkojen ja oman pääoman keskinäistä suhdetta. Tunnusluku on toimialasta riippumaton.
Kun tunnusluvun arvo on alle yksi (1), niin sitä voidaan pitää hyvänä.

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

Tunnusluvulla arvioidaan sitä, minkälaisen tulorahoitusvaatimuksen vieras pääoma yritykselle asettaa.

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat
+ pakolliset varaukset
- saadut ennakot (lyhyt- ja pitkäaikaiset)
—————————————————— x 100
Liikevaihto ( 12 kk )

Ohjearvoja:

alle 40 % = hyvä
40 - 80 % = tyydyttävä
yli 80 % = heikko

Käyttöpääoma-%

Käyttöpääoma kertoo yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan rahoituksen määrän. Käyttöpääoma% -tunnusluvussa käyttöpääomaa verrataan liikevaihtoon, koska käyttöpääomaerät ovat riippuvaisia liikevaihdosta. Toiminnan vaatiman käyttöpääoman suhde liikevaihtoon riippuu pitkälti yrityksen toimialasta. Käyttöpääoma% antaa mm. ennusteita tehtäessä varsin hyvän kuvan niistä rahoitustarpeista, joita toiminnan laajentaminen aiheuttaa.

Käyttöpääoma ( = Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset (lyhytaikaiset)
– ostovelat (lyhytaikaiset) – saadut ennakot (lyhytaikaiset))
———————————————————— x 100
Liikevaihto ( 12 kk)

Vaihto-omaisuus/lv-%

Tunnusluku kuvaa vaihto-omaisuuden suhdetta liikevaihtoon. Tunnusluvun arvo on riippuvainen toimialan luonteesta.

Vaihto-omaisuus ilman ennakkomaksuja (= Aineet ja tarvikkeet
+ keskeneräiset tuotteet + valmiit tuotteet/tavarat + muu vaihto-omaisuus)
———————————————————— x 100
Liikevaihto (12 kk)

Myyntisaamisten kiertoaika pv.

Tunnusluku kertoo, kuinka pitkään myyntitulot ovat saamisina ennen kuin ne tulevat rahana yrityksen kassaan.

Myyntisaamiset x 365
——————————
Liikevaihto ( 12 kk )

Ostovelkojen kiertoaika pv.

Tunnusluku kertoo, minkä verran yritys on käyttänyt keskimäärin maksuaikaa ostovelkojensa maksuun.

Lyhytaikaisista veloista ostovelat x 365
———————————————————————
Ostot tilikauden aikana + ulkopuoliset palvelut ( 12 kk )

Toimialan häiriöriski

Maksuhäiriöriskillä tarkoitetaan kyseisellä toimialalla toimivien maksuhäiriöisten yritysten prosentuaalista osuutta kaikista toimialan yrityksistä. Maksuhäiriöriskiä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan vimeisen vuoden aikana tulleet maksuhäiriömerkinnät. Keskimääräistä alhaisempi riski on ilmaistu vihreällä värillä ja keskimääräistä suurempi riski on punaisella.

Toimialan konkurssiriski

Konkurssiriskillä tarkoitetaan kyseisellä toimialalla toimivien konkurssiin haettujen yritysten prosentuaalista osuutta kaikista toimialan yrityksistä. Konkurssiriskiä laskettaessa otetaan huomioon vain viimeisen vuoden aikana tulleet konkurssihakemukset. Keskimääräistä alhaisempi riski on ilmaistu vihreällä värillä ja keskimääräistä suurempi riski on punaisella.