Tietosuojatiedote rekisteröidyille, joilla on maksuhäiriömerkintä tai joiden tietoihin on talletettu muu luottotietolain 12 §, 13 § tai 23 §:n mukainen tieto

Lue tämä tietosuojatiedote PDF:nä täältä.

Tämä tietosuojatiedote koskee rekisteröityjä, joille on Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin talletettu tieto luottotietolain 12 §:ssä tarkoitetusta toimintakelpoisuudesta tai luottokiellosta. Tämä tietosuojatiedote koskee lisäksi rekisteröityjä, joille on Asiakastiedon luottotietorekisteriin talletettu tieto luottotietolain 13 §:ssä tarkoitetuista tiedoista (esim. maksuhäiriötieto, konkurssi tai velkajärjestely) tai 23 §:ssä tarkoitetusta liiketoimintakiellosta.

1.    Rekisterinpitäjä: Suomen Asiakastieto Oy, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki,
www.asiakastieto.fiwww.omatieto.fi
Suomen Asiakastieto Oy on osa Enento Groupia, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki,
www.enento.com

2.    Käsiteltävät henkilötiedot

 • Nimesi, henkilötunnuksesi tai syntymäaikasi ja postiosoitteesi 
 • Maksuhäiriömerkinnän tyyppi
 • Velan määrä ja velkoja
 • Velan rekisteröintipäivä 
 • Toimintakelpoisuuttasi koskevat tiedot mikäli toimintakelpouuttasi on rajoitettu tai sinulle on määrätty edunvalvoja 
 • Tieto mahdollisesta luottokiellosta
 • Konkurssia koskevina ne tiedot, jotka velallisesta on talletettu konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin
 • Velkajärjestelytietoina ne tiedot, jotka velallisesta on talletettu velkajärjestelyrekisteriin
 • Viranomaisen toteamina maksuhäiriötietoina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla, edellyttäen ettei maksuvaatimusta ollut riitautettu perusteeltaan tai määrältään, yksipuolisella tuomiolla tai ulosottokaaressa tarkoitetulla ulosottoperusteen määräajan jatkamisesta annetulla tuomiolla taikka velallisen hyväksymän vekselin protestilla 
 • Ulosottotietoina tiedot asiakohtaisesti eriteltyinä sellaisesta ulosottoasiasta, jossa on annettu estetodistus tai tieto ulosottokaaressa tarkoitetusta pitkäkestoisesta ulosotosta 
 • Velkojan ilmoittamina maksuhäiriötietoina tiedon kulutusluottosopimukseen perustuvan maksun laiminlyönnistä 
 • Velallisen tunnustamana maksuhäiriötietona tiedon useamman velkojan kanssa tehdyn tai muutoin laaja-alaisen maksujärjestelyjä koskevan sopimuksen yhteydessä annetusta kirjallisesta ilmoituksesta, jolla velallinen tunnustaa lyöneensä maksun laimin 
 • Suorituksen maksamistietoina tiedot sellaisen maksuvelvoitteen suorittamisesta, jonka laiminlyönnin johdosta maksuhäiriömerkintä on tehty, kun tieto on toimitettu laissa säädetyn velvoitteen mukaisesti Asiakastiedolle tai kun velallinen on pyytänyt tällaisen merkinnän tekemistä ja esittänyt luotettavan selvityksen maksun suorittamisesta taikka kun Asiakastiedolla muutoin on maksusta tieto 
 • Luottokelpoisuuden arviointitietona luottokelpoisuutta koskeva luokitus tai muu luottokelpoisuutta osoittava arviointitieto
 • Liiketoimintakieltoa koskevina tietoina tiedot kiellosta sekä sen kestosta 
 • Yrityskytkentätietoina tiedot siitä, missä yrityksissä toimit tai olet toiminut vastuuhenkilönä
 • Puhelinnauhoitukset kanssasi käydyistä, nauhoitetuista puheluista  


3.    Henkilötietojen käsittelytarkoitukset 

 • Henkilöluottotietotoiminta sisältäen tietojen avulla tehtävän profiloinnin 
 • Käsittelemme henkilötietojasi tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin


4.    Henkilötietojen käsittelyperuste

 • Käsittelemme henkilötietojasi henkilöluottotietotoiminnassa GDPR 6.1 artiklan e kohdan perusteella. Käsittelystä on säädetty jäsenvaltion lainsäädännössä (luottotietolaki 527/2007) ja GDPR:n mukaan tämä muodostaa lainmukaisen käsittelyperusteen Artiklan 6. 1. e kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. 
 • Käsittelemme henkilötietojasi tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin GDPR:n 6.1 e kohdan perusteella
   

5.    Erityiset henkilötietoryhmät ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä emmekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja yllä esitettyihin tarkoituksiin. 

6.    Henkilötietojesi kerääminen
Keräämme sinua koskevia henkilötietoja kolmansilta tahoilta, joita ovat:

 • Kulutusluottoja myöntävät yhtiöt: kulutusluottohäiriöt
 • Käräjäoikeudet: julkiset maksuhäiriöt
 • Luotto- ja rahoituslaitokset sekä muut lainoja myöntävät ja takaavat tahot: velallisen kirjallisesti tunnustamat maksun laiminlyönnit (vapaaehtoiset velkajärjestelyt)
 • Oikeusrekisterikeskus: velkajärjestelytiedot, konkurssitiedot, tiedot liiketoimintakielloista
 • Rekisteröidyt: maksun suoritukset, velkaa koskevat lisätiedot
 • Ulosottoviranomaiset: ulosotto- ja varattomuustiedot, maksun suoritukset
 • Velkojat: maksun suoritukset
 • Veroviranomaiset: veronpidätystilitykset ja ALV-erät
 • Väestötietojärjestelmä: toimintakelpoisuutta koskevat tiedot, henkilötunnusmuutokset sekä nimi- ja osoitemuutokset
 • Kaupparekisteri: tiedot siitä, missä yrityksissä toimit tai olet toiminut vastuuhenkilönä


Keräämme henkilötietojasi sinulta, kun olet yhteydessä meihin tai rekisteröidyt palveluun. Voit esimerkiksi jättää yhteystietosi meille täyttämällä lomakkeen verkkosivuillamme, ostamalla palvelun tai ottamalla meihin yhteyttä soittamalla tai chat-palvelussa verkkosivuillamme.

Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme esimerkiksi
•    tietoja tekemistäsi ostoista 
•    tietoja siitä miten käytät verkkosivujamme 
•    selaimeesi liittyvää teknistä tietoa sekä IP-osoitteesi

7.    Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen sisällä
Henkilöluottotietoja luovutetaan sopimuksen perusteella asiakkaillemme luoton myöntöä ja valvontaa sekä muita luottotietolain 19 §:ssä esitettyjä tarkoituksia varten. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa käyttämillemme palveluntarjoajille käsiteltäväksi näiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

8.    Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen ulkopuolelle
Henkilötietojasi voidaan joissain tilanteissa luovuttaa EU/EEA alueen ulkopuolelle esimerkiksi käyttämillemme palveluntarjoajille. Näissä tilanteissa varmistamme, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla. Käytämme sopimuksissamme tarvittaessa vakiosopimuslausekkeita ja muita välineitä henkilötietojen suojaamiseksi.  

9.    Profilointi ja automaattinen päätöksenteko (sis. merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta)
Asiakastiedon on mahdollista tehdä luottokelpoisuusarvioita tai muita arvioita luottokelpoisuudestasi (luottotietolaki 16 §) ja niitä luovutetaan henkilöluottorekisteristä. Asiakastieto voi käyttää vain alla listattuja henkilötietojasi näiden arvioiden tekemiseen: 

 • Toimintakelpoisuuttasi koskevat tiedot 
 • Tieto mahdollisesta luottokiellosta
 • Yrityskytkentätietoina tiedot siitä, missä yrityksissä toimit tai olet toiminut vastuuhenkilönä
 • Tieto mahdollisesta konkurssista
 • Tieto mahdollisesta velkajärjestelystä
 • Tieto mahdollisesta viranomaisen toteamasta maksuhäiriöstä
 • Tieto mahdollisesta ulosotosta
 • Tieto mahdollisesta velkojan ilmoittamasta maksuhäiriöstä
 • Tieto mahdollisesta velallisen tunnustamasta maksuhäiriömerkinnästä
 • Mahdolliset kuulutustiedot ja tiedot suoritusten maksamisesta
 • Tiedot luottokelpoisuusarviosta


Jos luottokelpoisuusluokan muodostaminen perustuu pelkästään automaattiseen tietojenkäsittelyyn, sinulla on oikeus esittää kantasi luottokelpoisuusluokasta ja vaatia luottokelpoisuusluokan uudelleen arviointia Asiakastiedon toimesta


10.    Henkilötietojen säilytysajat

 • Nimeäsi, henkilötunnustasi tai syntymäaikaasi sekä yhteystietojasi säilytetään niin kauan, kun Asiakastiedolla on oikeus säilyttää muita tietoja koskien sinua 
 • Toimintakykyä koskeva tieto poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun tieto on poistettu väestötietojärjestelmästä.
 • Tieto ilmoittamastasi luottokiellosta poistetaan heti, kun pyydät sitä
 • Konkurssia koskevat tiedot poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on poistettu konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä; tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta.
 • Velkajärjestelytiedot poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat merkinnät on poistettu siitä viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin.
 • Ulosottotieto poistetaan, kun ulosottomies on tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa.
 • Muu ulosottotieto poistetaan, kun luottotietotoiminnan harjoittaja on saanut tiedon siitä, että ulosottoperuste on kumottu, velallinen on maksanut suppeassa ulosotossa perittävänä olleen velan, saatavaa koskevan ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen, ulosotto päättyy sen vuoksi, että velka on vanhentunut lopullisesti, tai tuomio, jolla ulosottoperusteen määräaikaa on jatkettu, on kumottu.  
 • Velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot poistetaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin.
 • Viranomaisen toteamat maksuhäiriötiedot ja ulosottotiedot poistetaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin, jollei tietoa ole poistettava sitä ennen luottotietolain nojalla.
 • Jos Asiakastiedolle on tullut tieto sen saatavan suorittamisesta, jonka laiminlyönnistä velkojan ilmoitukseen perustuva merkintä tai viranomaisen toteama maksuhäiriömerkintä on syntynyt, maksuhäiriötieto poistetaan yhden kuukauden kuluessa saatavan suorittamista koskevan tiedon vastaanottamisesta. 
 • Luottokelpoisuuden arviointitieto poistetaan, kun henkilöä koskevat muut merkinnät on poistettu rekisteristä.  
 • Tieto liiketoimintakiellosta poistetaan, kun liiketoimintakielto päättyy. 
 • Yrityskytkentätiedot poistetaan vuoden kuluessa siitä, kun sinua koskeva merkintä toimimisesta kyseisen yrityksen vastuuhenkilönä on poistettu viranomaisen julkisesta rekisteristä. 


11.    Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla rekisteröitynä, jonka henkilötietoja Asiakastieto käsittelee, on erilaisia oikeuksia Asiakastietoa kohtaan rekisterinpitäjänä. Alta löydät tietoa siitä, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. 
Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. 

 • Oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä 
  • Kun tässä tietosuojatiedotteessa mainittuja henkilötietoja sinusta lisätään luottotietorekisteriin, lähetämme sinulle asiasta infokirjeen postitse.
  • Mikäli kanssasi käyty puhelinkeskustelu nauhoitetaan, tästä ilmoitetaan sinulle puhelun alkaessa.
 • Oikeus saada tutustua henkilötietoihisi
  • Jos haluat tietää mitä henkilötietoa meillä on sinusta luottotietorekisterissä, voit tarkistaa tietosi kerran vuodessa ilmaiseksi kirjautumalla sivulle www.omatieto.fi
  • Jos haluat tietää mitä muita henkilötietojasi käsittelemme, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/. Jos haluat rajata pyyntösi koskemaan vain joitain henkilötietojasi, pyydämme tarkentamaan pyyntöäsi viestissäsi.  
 • Oikeus oikaista tietoja
 • Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Sinulla ei ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi järjestelmästä toiseen, koska Asiakastieto ei käsittele henkilötietojasi suostumuksen tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/
 • Oikeudet koskien profilointia
  • Katso ystävällisesti myös tietosuojatiedotteen kohta 9. Jos luottokelpoisuusluokan muodostaminen sinulle perustuu pelkästään automaattiseen tietojenkäsittelyyn, sinulla on oikeus esittää kantasi luottokelpoisuusluokasta ja vaatia luottokelpoisuusluokan uudelleen arviointia Asiakastiedon toimesta. 
  • Jos haluat käyttää profilointiin liittyviä oikeuksia, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/


12.    Muutokset tietosuojatiedotteeseen
Tätä tietosuojatiedotetta voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivitetty dokumentti julkaistaan tällä sivulla. 

13.    Yhteystiedot sekä mahdollisuus tehdä valitus viranomaiselle
Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.

Asiakastieto on nimennyt tietosuojavastaavan. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia dpo(a)enento.com.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, tietosuoja(a)om.fi). 

 

Tietosuojatiedote on päivitetty 07/2024.