Tunne asiakkaasi taustat (PEP- ja pakotetiedot)

Useita eri toimialoja ja yrityksiä koskee ns. tehostettu asiakkaan tuntemisvelvoite (KYC). Velvoitteet perustuvat kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja viranomaissääntelyihin, joiden avulla pyritään estämään rahanpesua (AML) ja terrorismin rahoitusta (Counter Terrorism Financing). On hyvä huomioida, että velvoitteet koskevat kaikkia yrityksiä, jotka tekevät käteiskauppaa isommilla summilla.


Tarjoamme palvelut lainsäädännön vaateisiin

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen ovat oleellisia osia toimivassa liiketoimintaprosessissa, luottopolitiikan toteuttamissa ja riskienhallinnassa. Asiakkaan henkilöllisyyden tunnistaminen voidaan tehdä luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien teknisten tunnistamispalveluiden, virallisten tunnistusasiakirjojen ja muiden tietojen perusteella. Asiakkaiden tunteminen ja tuntemistietojen tallentaminen tulee tehdä, kun asiakkuus avataan tai asiakkaan kanssa tehdään yksittäinen liiketoimi kuten esimerkiksi kauppa tai rahoituspäätös. 

Rahanpesulaki velvoittaa useat eri liiketoiminta-alat toteuttamaan tehostettua asiakkaan tuntemista. Tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen kuuluu mm. poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) tunnistaminen, kansallisten tai kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten tunnistaminen sekä yhtiöiden tai yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen. 

Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus koskee erityisesti seuraavilla liiketoiminta-aloilla toimivia yrityksiä:

 • Pankit, rahoituslaitokset
 • Vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt
 • Omaisuuden hoito- ja rahastoyhtiöt
 • Kiinteistövälittäjät
 • Vuokrahuoneen välittäjät
 • Tilintarkastajat, veroneuvottajat
 • Perintätoimistot
 • Lakitoimistot
 • Tilintoimistot/kirjanpitäjä
 • Veikkaus
 • Patenttitoimistot 
 • Käteiskauppa tai välitys: väh. 10.000€
  • Esim. auto- ja venekauppa, huutokauppa, korukauppa, tekniset laitteet
 • AML (Anti Money Laundering )= rahanpesun estämistä koskeva sääntely. Suomessa ns. rahanpesulaki.
 • KYC (Know Your Customer) = asiakkaan tunnistamista ja tuntemista kokeva sääntely. Suomessa esim. laissa luottolaitostoiminnasta
 • Compliance = Toimintojen ”määräystenmukaisuus”, ”sääntelynmukaisuus”
 • Mifid II / IDD = Sijoituspalveluiden tarjoamista, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä koskeva sääntely. Vakuutuspalveluiden tarjoamista koskeva sääntely.
 • PEP (Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) = tietyissä julkisissa asemissa olevat henkilöt, joiden osalta erityisvelvoitteita esim. pankeilla
 • Sanktiolista = Esim. EU tai USA:n pakotelista, joiden tarkoituksena estää toimiminen listalla olevien tahojen kanssa.
 • Tosiasiallinen edunsaaja = Henkilö, joka tietyn omistusosuuden nojalla voi vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon (tietyn rajan ylittävä omistus)
 • FATCA, veroraportointi = Automaattista tietojen vaihtoa koskeva sopimus USA kanssa
 • CRS, veroraportointi = OECD:n raportointistandardi verovalvontaa ja veronkierron estämistä varten
 • DAC2, veroraportointi = EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos

Haluan kuulla lisää palvelusta.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme