Yleiset sopimusehdot 1.2.2024 lähtien

Sopimuksen osat
Yleiset sopimusehdot ovat osa Suomen Asiakastieto Oy:n (jäljempänä "Asiakastieto") ja asiakkaan välistä sopimusta (jäljempänä "Sopimus"), joka antaa oikeuden Sopimuksen mukaisten palveluiden (jäljempänä "Palvelut") käyttöön.

1. Palveluiden kohde
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asiakastiedon toimittaessa Palveluita asiakkaalle. Palvelut voivat koskea käyttöoikeuden antamista Asiakastiedon tietopalveluihin, esimerkiksi luottotietopalveluihin tai muita Palveluita ja toimeksiantoja, joiden osalta osapuolten välillä tehdään erillinen palvelusopimus tai toimitetaan palvelukuvaus.

2. Käyttöoikeus Palveluihin
Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Sopimuksen mukaisiin Palveluihin, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai Sopimus on muulla tavoin syntynyt. Asiakastiedolla on oikeus vaihtaa käyttäjätunnuksia aika ajoin ilmoittamalla tästä asiakkaalle etukäteen. Tämän lisäksi Asiakastiedolla on oikeus poistaa käytöstä kaksitoista (12) kuukautta käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus siitä erikseen ilmoittamatta. Asiakastiedolla on lisäksi oikeus rajoittaa asiakkaalle annettavia käyttöoikeuksia, mikäli rajoittaminen perustuu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, tietoturvaan tai mikäli asiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja.
Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluihin vain tämän normaalissa liiketoiminnassa tarpeellisia käyttötarkoituksia varten. Henkilöluottotietojen käyttäminen on sallittua vain luoton myöntämistä, luoton valvontaa tai muuta luottotietolaissa tai muualla lainsäädännössä lueteltuja käyttötarkoituksia varten. Asiakas vastaa siitä, että sillä on lain mukainen oikeus henkilöluottotietojen käyttämiseen. Asiakastiedolla on oikeus saada tietoonsa, mihin tarkoitukseen asiakas käyttää henkilöluottotietoja ja miten Asiakas huolehtii niihin liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta.
Käyttäjätunnukset Palveluihin ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttöoikeuden haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamisen edellytykset. Asiakas sitoutuu oma-aloitteisesti ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuksien haltijoissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa asiakkaan ja Asiakastiedon luottamussuhdetta tai rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Käyttäjien työsuhteen päättyessä on asiakas velvollinen ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuden lakkaamisesta.

3. Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön ja asiakkaalle luovutettuihin tietoihin kuuluvat Asiakastiedolle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaalla on oikeus käyttää tietoja ainoastaan omassa sisäisessä toiminnassaan Sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää tietoja Asiakastiedon kanssa kilpailevaan toimintaan. Tietojen kopiointi, muuttaminen, yhdisteleminen, edelleen luovutus ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman Asiakastiedon antamaa kirjallista lupaa. 
Jos asiakkaalla on Asiakastiedolta saatu erillinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, on asiakas velvollinen kirjaamaan kaikki Asiakastiedolta saamiensa tietojen luovutukset kuuden (6) kuukauden ajaksi. Asiakkaan on myös annettava pyydettäessä luovutuksia ja luovutuksensaajia koskevia tietoja Asiakastiedolle.

4. Tietosuoja ja tietoturva
Asiakastieto välittää tietoja tietokannoistaan luottamuksellisesti. Kyselyn kohteelle ei ilman asiakkaan suostumusta anneta tietoja tehdystä luottotietokyselystä, ellei lainsääntö tai viranomaismääräykset tähän velvoita. Kuluttaja voi saada tiedon kyselystä, jos hänellä on käytössään Omatieto-palvelusta hankittu luottotietojen kyselyitä seuraava palvelu (Tietovahti).
Asiakas on velvollinen ylläpitämään ja toimittamaan rekisteröidyilleen tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojainformaatiota omasta toiminnastaan ja asiakas vastaa muutoinkin rekisterinpitäjänä omien henkilörekisteriensä lainmukaisesta käsittelystä. 
 
Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty. 
Asiakkaalla on velvollisuus organisoida, kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa niin, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja huomioidaan asianmukaisesti asiakkaan toiminnassa. Asiakas myös sitoutuu valvomaan henkilöluottotietojen hakemista luottotietorekisteristä säännöllisin tarkastuksin. 
Asiakkaalla on velvollisuus toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevät niitä ainoastaan tietosuojalainsäädännön ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti.
Lainsäädännön edellyttämä informaatio tietojen käsittelystä löytyvät Asiakastiedon internetsivuilta. 
Jos asiakas myöntää luottoja kuluttajille, asiakas ja Asiakastieto sopivat erikseen kuluttajaluottoja koskevien tietojen ilmoittamisesta Asiakastiedolle kulloinkin voimassa olevien säädösten ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

5. Liike- ja ammattisalaisuudet
Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta toistensa liike-, pankki- tai ammattisalaisuuksia ulkopuolisille ja noudattamaan hyvän luottotietotavan edellyttämää vaitiolovelvollisuutta sopimusaikana ja myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. 
Asiakastieto sitoutuu olemaan paljastamatta asiakkaalta saamiensa tietojen lähdettä muille asiakkailleen tai ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että luonnollisilla henkilöillä on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus tarkastaa itseänsä koskevat tiedot tietyin rajauksin, ja käyttää muita voimassa olevan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia rekisteröidyn lakisääteisiä oikeuksia.  
Asiakastiedolla voi olla velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia tietoja viranomaisille lainsäädäntöön perustuvan viranomaisten tietojensaantioikeuden perusteella.

6. Asiakastiedon korvausvelvollisuus
Asiakastieto noudattaa toiminnassaan huolellisuutta ja hyvää luottotietotapaa ja suorittaa saamansa Toimeksiannot tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla ja käyttämällä luotettavia tietolähteitä ja alihankkijoita. Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle Palveluissa esiintyvistä virheistä. 
Asiakastieto ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.
Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Asiakastieto joutuu estämään asiakkaan pääsyn Palveluihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos Palveluiden käytön estää ylivoimainen este, johon Asiakastieto ei voi vaikuttaa. 
Asiakastiedon vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista on enintään Asiakastiedon asiakkaalta laskuttaman yhden (1) kuukauden keskimääräisen laskun suuruinen. 

7. Maksut ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai sopimuksiin perustuvat maksut, laskutuslisät ja vähimmäismaksut. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. 
Asiakas vastaa tarvittavan tietoliikenneyhteyden tai muun käyttöyhteyden luomisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista, ellei Asiakastiedon kanssa kirjallisesti toisin sovita. 
Asiakastieto voi muuttaa hinnastojaan ja niiden rakennetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaan tulemista. 
Mikäli asiakas ei hyväksy hintojen muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 10 mukaisesti. Jos Palveluiden verotusta tai muita mahdollisia viranomaismääräyksiin perustuvia maksuja muutetaan tai ryhdytään soveltamaan, voi Asiakastieto muuttaa välittömästi hinnastojaan vastaavasti. 
Asiakastieto perii viivästyneille maksuille vähintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa kulloinkin noudatettavan maksuehdon mukaisesti eräpäivästä. 

8. Toimintatavan muutokset
Asiakastiedolla on oikeus muokata Palveluidensa, tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja muuttaa toimintatapojaan, kun Palveluita kehitetään tai kun Asiakastiedon toimintaa koskevat lait tai viranomaismääräykset muuttuvat. 
Asiakastiedolla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa Palvelut pois käytöstä palveluaikanaan, jos Palvelun ylläpito tai huolto sitä vaatii. Asiakastieto pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen. 

9. Sopimuksen muuttaminen
Asiakastiedolla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja tai Sopimuksen sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilman allekirjoituksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 10. mukaisesti. 

10. Voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa Sopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla irtisanomisen toimittamisesta. 
Jos asiakas laiminlyö Sopimuksen, sen liitteiden, näiden yleisten sopimusehtojen tai Asiakastiedon yleisten toimintaohjeiden noudattamisen, voi Asiakastieto katkaista asiakkaan käyttöoikeuden Palveluihin, kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos Asiakastieto katsoo sopimusrikkomuksen olevan olennainen, voi Asiakastieto purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi.
Asiakastiedon purkaessa Sopimuksen on asiakkaan korvattava Asiakastiedolle Sopimuksen purkamisesta aiheutunut vahinko. 
Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Asiakastiedolle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista. 
Asiakas ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Osapuolten väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, Sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 

Vanhat yleiset sopimusehdot 1.1.2023 lähtien

Sopimuksen osat
Yleiset sopimusehdot ovat osa Suomen Asiakastieto Oy:n (jäljempänä "Asiakastieto") ja asiakkaan välistä sopimusta (jäljempänä "Sopimus"), joka antaa oikeuden Sopimuksen mukaisten palveluiden (jäljempänä "Palvelut") käyttöön.

1. Palveluiden kohde
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asiakastiedon toimittaessa Palveluita asiakkaalle. Palvelut voivat koskea käyttöoikeuden antamista Asiakastiedon tietopalveluihin, esimerkiksi luottotietopalveluihin tai muita Palveluita ja toimeksiantoja, joiden osalta osapuolten välillä tehdään erillinen palvelusopimus tai toimitetaan palvelukuvaus.

2. Käyttöoikeus Palveluihin
Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Sopimuksen mukaisiin Palveluihin, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai Sopimus on muulla tavoin syntynyt. Asiakastiedolla on oikeus vaihtaa käyttäjätunnuksia aika ajoin ilmoittamalla tästä asiakkaalle etukäteen. Tämän lisäksi Asiakastiedolla on oikeus poistaa käytöstä kaksitoista (12) kuukautta käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus siitä erikseen ilmoittamatta. Asiakastiedolla on lisäksi oikeus rajoittaa asiakkaalle annettavia käyttöoikeuksia, mikäli rajoittaminen perustuu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, tietoturvaan tai mikäli asiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja.

Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluihin vain tämän normaalissa liiketoiminnassa tarpeellisia käyttötarkoituksia varten. Henkilöluottotietojen käyttäminen on sallittua vain luoton myöntämistä, luoton valvontaa tai muuta luottotietolaissa tai muualla lainsäädännössä lueteltuja käyttötarkoituksia varten. Asiakas vastaa siitä, että sillä on lain mukainen oikeus henkilöluottotietojen käyttämiseen. Asiakastiedolla on oikeus saada tietoonsa, mihin tarkoitukseen asiakas käyttää henkilöluottotietoja ja miten Asiakas huolehtii niihin liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta.

Käyttäjätunnukset Palveluihin ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttöoikeuden haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamisen edellytykset. Asiakas sitoutuu oma-aloitteisesti ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuksien haltijoissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa asiakkaan ja Asiakastiedon luottamussuhdetta tai rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Käyttäjien työsuhteen päättyessä on asiakas velvollinen ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuden lakkaamisesta.

3. Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön ja asiakkaalle luovutettuihin tietoihin kuuluvat Asiakastiedolle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaalla on oikeus käyttää tietoja ainoastaan omassa sisäisessä toiminnassaan Sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää tietoja Asiakastiedon kanssa kilpailevaan toimintaan. Tietojen kopiointi, muuttaminen, yhdisteleminen, edelleen luovutus ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman Asiakastiedon antamaa kirjallista lupaa. 

Jos asiakkaalla on Asiakastiedolta saatu erillinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, on asiakas velvollinen kirjaamaan kaikki Asiakastiedolta saamiensa tietojen luovutukset kuuden (6) kuukauden ajaksi. Asiakkaan on myös annettava pyydettäessä luovutuksia ja luovutuksensaajia koskevia tietoja Asiakastiedolle.

4. Tietosuoja ja tietoturva
Asiakastieto välittää tietoja tietokannoistaan luottamuksellisesti. Kyselyn kohteelle ei ilman asiakkaan suostumusta anneta tietoja tehdystä luottotietokyselystä, ellei lainsääntö tai viranomaismääräykset tähän velvoita. Kuluttaja voi saada tiedon kyselystä, jos hänellä on käytössään Omatieto-palvelusta hankittu luottotietojen kyselyitä seuraava palvelu (Tietovahti).

Asiakas on velvollinen ylläpitämään ja toimittamaan rekisteröidyilleen tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojainformaatiota omasta toiminnastaan ja asiakas vastaa muutoinkin rekisterinpitäjänä omien henkilörekisteriensä lainmukaisesta käsittelystä. 
 
Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty. 

Asiakkaalla on velvollisuus organisoida, kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa niin, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja huomioidaan asianmukaisesti asiakkaan toiminnassa. Asiakas myös sitoutuu valvomaan henkilöluottotietojen hakemista luottotietorekisteristä säännöllisin tarkastuksin. 

Asiakkaalla on velvollisuus toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevät niitä ainoastaan tietosuojalainsäädännön ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

Lainsäädännön edellyttämä informaatio tietojen käsittelystä löytyvät Asiakastiedon internetsivuilta. 

Jos asiakas myöntää luottoja kuluttajille, asiakas ja Asiakastieto sopivat erikseen kuluttajaluottoja koskevien tietojen ilmoittamisesta Asiakastiedolle kulloinkin voimassa olevien säädösten ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

5. Liike- ja ammattisalaisuudet
Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta toistensa liike-, pankki- tai ammattisalaisuuksia ulkopuolisille ja noudattamaan hyvän luottotietotavan edellyttämää vaitiolovelvollisuutta sopimusaikana ja myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Asiakastieto sitoutuu olemaan paljastamatta asiakkaalta saamiensa tietojen lähdettä muille asiakkailleen tai ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että luonnollisilla henkilöillä on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus tarkastaa itseänsä koskevat tiedot tietyin rajauksin, ja käyttää muita voimassa olevan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia rekisteröidyn lakisääteisiä oikeuksia.  

Asiakastiedolla voi olla velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia tietoja viranomaisille lainsäädäntöön perustuvan viranomaisten tietojensaantioikeuden perusteella.

6. Asiakastiedon korvausvelvollisuus
Asiakastieto noudattaa toiminnassaan huolellisuutta ja hyvää luottotietotapaa ja suorittaa saamansa Toimeksiannot tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla ja käyttämällä luotettavia tietolähteitä ja alihankkijoita. Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle Palveluissa esiintyvistä virheistä. 

Asiakastieto ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Asiakastieto joutuu estämään asiakkaan pääsyn Palveluihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos Palveluiden käytön estää ylivoimainen este, johon Asiakastieto ei voi vaikuttaa. 

Asiakastiedon vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista on enintään Asiakastiedon asiakkaalta laskuttaman yhden (1) kuukauden keskimääräisen laskun suuruinen. 

7. Maksut ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai sopimuksiin perustuvat maksut, laskutuslisät ja vähimmäismaksut. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. 

Asiakas vastaa tarvittavan tietoliikenneyhteyden tai muun käyttöyhteyden luomisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista, ellei Asiakastiedon kanssa kirjallisesti toisin sovita. 

Asiakastieto voi vuosittain vuoden 2023 alusta alkaen muuttaa sovittuja hintoja Tilastokeskuksen palveluiden tuottajahintaindeksien (2015=100) muutosten mukaisesti. Ennakkoarviota laskettaessa tulee käyttää 2022Q1 indeksiä (109,5). Asiakastieto ilmoittaa uudet hinnat kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Mikäli asiakas ei hyväksy hintojen muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 10 mukaisesti. Jos Palveluiden verotusta tai muita mahdollisia viranomaismääräyksiin perustuvia maksuja muutetaan tai ryhdytään soveltamaan, voi Asiakastieto muuttaa välittömästi hinnastojaan vastaavasti. 

Asiakastieto perii viivästyneille maksuille vähintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa kulloinkin noudatettavan maksuehdon mukaisesti eräpäivästä. 

8. Toimintatavan muutokset
Asiakastiedolla on oikeus muokata Palveluidensa, tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja muuttaa toimintatapojaan, kun Palveluita kehitetään tai kun Asiakastiedon toimintaa koskevat lait tai viranomaismääräykset muuttuvat. 

Asiakastiedolla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa Palvelut pois käytöstä palveluaikanaan, jos Palvelun ylläpito tai huolto sitä vaatii. Asiakastieto pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen. 

9. Sopimuksen muuttaminen
Asiakastiedolla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja tai Sopimuksen sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilman allekirjoituksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 10. mukaisesti. 

10. Voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa Sopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla irtisanomisen toimittamisesta. 

Jos asiakas laiminlyö Sopimuksen, sen liitteiden, näiden yleisten sopimusehtojen tai Asiakastiedon yleisten toimintaohjeiden noudattamisen, voi Asiakastieto katkaista asiakkaan käyttöoikeuden Palveluihin, kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos Asiakastieto katsoo sopimusrikkomuksen olevan olennainen, voi Asiakastieto purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi.

Asiakastiedon purkaessa Sopimuksen on asiakkaan korvattava Asiakastiedolle Sopimuksen purkamisesta aiheutunut vahinko. 

Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Asiakastiedolle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista. 

Asiakas ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Osapuolten väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, Sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vanhat Yleiset sopimusehdot 31.12.2022 asti

Sopimuksen osat
Yleiset sopimusehdot ovat osa Suomen Asiakastieto Oy:n (jäljempänä "Asiakastieto") ja asiakkaan välistä sopimusta (jäljempänä "Sopimus"), joka antaa oikeuden Sopimuksen mukaisten palveluiden (jäljempänä "Palvelut") käyttöön.

1. Palveluiden kohde
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asiakastiedon toimittaessa Palveluita asiakkaalle. Palvelut voivat koskea käyttöoikeuden antamista Asiakastiedon tietopalveluihin, esimerkiksi luottotietopalveluihin tai muita Palveluita ja toimeksiantoja, joiden osalta osapuolten välillä tehdään erillinen palvelusopimus tai toimitetaan palvelukuvaus.

2. Käyttöoikeus Palveluihin
Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Sopimuksen mukaisiin Palveluihin, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai Sopimus on muulla tavoin syntynyt. Asiakastiedolla on oikeus vaihtaa käyttäjätunnuksia aika ajoin ilmoittamalla tästä asiakkaalle etukäteen. Tämän lisäksi Asiakastiedolla on oikeus poistaa käytöstä kaksitoista (12) kuukautta käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus siitä erikseen ilmoittamatta. Asiakastiedolla on lisäksi oikeus rajoittaa asiakkaalle annettavia käyttöoikeuksia, mikäli rajoittaminen perustuu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, tietoturvaan tai mikäli asiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja.

Asiakastieto antaa asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluihin vain tämän normaalissa liiketoiminnassa tarpeellisia käyttötarkoituksia varten. Henkilöluottotietojen käyttäminen on sallittua vain luoton myöntämistä, luoton valvontaa tai muuta luottotietolaissa tai muualla lainsäädännössä lueteltuja käyttötarkoituksia varten. Asiakas vastaa siitä, että sillä on lain mukainen oikeus henkilöluottotietojen käyttämiseen. Asiakastiedolla on oikeus saada tietoonsa, mihin tarkoitukseen asiakas käyttää henkilöluottotietoja ja miten Asiakas huolehtii niihin liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta.

Käyttäjätunnukset Palveluihin ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttöoikeuden haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamisen edellytykset. Asiakas sitoutuu oma-aloitteisesti ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuksien haltijoissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa asiakkaan ja Asiakastiedon luottamussuhdetta tai rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Käyttäjien työsuhteen päättyessä on asiakas velvollinen ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuden lakkaamisesta.

3. Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön ja asiakkaalle luovutettuihin tietoihin kuuluvat Asiakastiedolle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaalla on oikeus käyttää tietoja ainoastaan omassa sisäisessä toiminnassaan Sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää tietoja Asiakastiedon kanssa kilpailevaan toimintaan. Tietojen kopiointi, muuttaminen, yhdisteleminen, edelleen luovutus ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman Asiakastiedon antamaa kirjallista lupaa. 

Jos asiakkaalla on Asiakastiedolta saatu erillinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, on asiakas velvollinen kirjaamaan kaikki Asiakastiedolta saamiensa tietojen luovutukset kuuden (6) kuukauden ajaksi. Asiakkaan on myös annettava pyydettäessä luovutuksia ja luovutuksensaajia koskevia tietoja Asiakastiedolle.

4. Tietosuoja ja tietoturva
Asiakastieto välittää tietoja tietokannoistaan luottamuksellisesti. Kyselyn kohteelle ei ilman asiakkaan suostumusta anneta tietoja tehdystä luottotietokyselystä, ellei lainsääntö tai viranomaismääräykset tähän velvoita.

Asiakas on velvollinen ylläpitämään ja toimittamaan rekisteröidyilleen tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojainformaatiota omasta toiminnastaan ja asiakas vastaa muutoinkin rekisterinpitäjänä omien henkilörekisteriensä lainmukaisesta käsittelystä. 
 
Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty. 

Asiakkaalla on velvollisuus organisoida, kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa niin, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja huomioidaan asianmukaisesti asiakkaan toiminnassa. Asiakas myös sitoutuu valvomaan henkilöluottotietojen hakemista luottotietorekisteristä säännöllisin tarkastuksin. 

Asiakkaalla on velvollisuus toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevät niitä ainoastaan tietosuojalainsäädännön ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

Asiakastiedon noudattama tietosuojapolitiikka ja lainsäädännön edellyttämä informaatio tietojen käsittelystä löytyvät Asiakastiedon internetsivuilta. 

Jos asiakas myöntää luottoja kuluttajille, asiakas ja Asiakastieto sopivat erikseen kuluttajaluottoja koskevien tietojen ilmoittamisesta Asiakastiedolle kulloinkin voimassaolevien säädösten ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

5. Liike- ja ammattisalaisuudet
Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta toistensa liike-, pankki- tai ammattisalaisuuksia ulkopuolisille ja noudattamaan hyvän luottotietotavan edellyttämää vaitiolovelvollisuutta sopimusaikana ja myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Asiakastieto sitoutuu olemaan paljastamatta asiakkaalta saamiensa tietojen lähdettä muille asiakkailleen tai ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että luonnollisilla henkilöillä on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus tarkastaa itseänsä koskevat tiedot tietyin rajauksin, ja käyttää muita voimassaolevaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia rekisteröidyn lakisääteisiä oikeuksia.  

Asiakastiedolla voi olla velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia tietoja viranomaisille lainsäädäntöön perustuvan viranomaisten tietojensaantioikeuden perusteella.

6. Asiakastiedon korvausvelvollisuus
Asiakastieto noudattaa toiminnassaan huolellisuutta ja hyvää luottotietotapaa ja suorittaa saamansa Toimeksiannot tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla ja käyttämällä luotettavia tietolähteitä ja alihankkijoita. Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle Palveluissa esiintyvistä virheistä. 

Asiakastieto ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Asiakastieto joutuu estämään asiakkaan pääsyn Palveluihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos Palveluiden käytön estää ylivoimainen este, johon Asiakastieto ei voi vaikuttaa. 

Asiakastiedon vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista on enintään Asiakastiedon asiakkaalta laskuttaman yhden (1) kuukauden keskimääräisen laskun suuruinen. 

7. Maksut ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai sopimuksiin perustuvat maksut, laskutuslisät ja vähimmäismaksut. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. 

Asiakas vastaa tarvittavan tietoliikenneyhteyden tai muun käyttöyhteyden luomisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista, ellei Asiakastiedon kanssa kirjallisesti toisin sovita. 

Asiakastieto voi muuttaa hinnastojaan ja niiden rakennetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaan tulemista. Mikäli asiakas ei hyväksy hintojen muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 12 mukaisesti. Jos Palveluiden verotusta tai muita mahdollisia viranomaismääräyksiin perustuvia maksuja muutetaan tai ryhdytään soveltamaan, voi Asiakastieto muuttaa välittömästi hinnastojaan vastaavasti. 

Asiakastieto perii viivästyneille maksuille vähintään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa kulloinkin noudatettavan maksuehdon mukaisesti eräpäivästä. 

8. Asiakkaan vastuu virheestä
Jos asiakas aiheuttaa väärän merkinnän Asiakastiedon tietokantoihin, on asiakas velvollinen korvaamaan Asiakastiedolle kaiken aiheuttamansa vahingon. Mikäli Asiakastieto joutuu korvaamaan edellä tarkoitetun virheellisen merkinnän aiheuttaman vahingon rekisteröidylle, sitoutuu asiakas suorittamaan Asiakastiedolle myös tämän vahingon. 

9. Toimintatavan muutokset
Asiakastiedolla on oikeus muokata Palveluidensa, tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja muuttaa toimintatapojaan, kun Palveluita kehitetään tai kun Asiakastiedon toimintaa koskevat lait tai viranomaismääräykset muuttuvat. 

Asiakastiedolla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa Palvelut pois käytöstä palveluaikanaan, jos Palvelun ylläpito tai huolto sitä vaatii. Asiakastieto pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen. 

10. Sopimuksen muuttaminen
Asiakastiedolla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja tai Sopimuksen sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilman allekirjoituksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kohdan 11. mukaisesti. 

11. Voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa Sopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla irtisanomisen toimittamisesta. 

Jos asiakas laiminlyö Sopimuksen, sen liitteiden, näiden yleisten sopimusehtojen tai Asiakastiedon yleisten toimintaohjeiden noudattamisen, voi Asiakastieto katkaista asiakkaan käyttöoikeuden Palveluihin, kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos Asiakastieto katsoo sopimusrikkomuksen olevan olennainen, voi Asiakastieto purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi.

Asiakastiedon purkaessa Sopimuksen on asiakkaan korvattava Asiakastiedolle Sopimuksen purkamisesta aiheutunut vahinko. 

Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Asiakastiedolle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista. 

Asiakas ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

12. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Osapuolten väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, Sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 

Vanhat yeiset sopimusehdot 24.5.2018 asti 

Sopimuksen osat

Yleiset sopimusehdot ovat voimassaoleva osa Suomen Asiakastieto Oy:n (jäljempänä Asiakastieto) ja asiakkaan välistä Palvelusopimusta.

1. Palvelun kohde
Asiakkaalla on käyttöoikeus Asiakastiedon tietokantoihin luottotietokyselyiden tekemiseksi jäljempänä mainituin rajoituksin Asiakastiedon palveluaikoina.

Asiakas voi antaa Asiakastiedolle myös yksilöityjä tutkimustoimeksiantoja yritys-, toimiala- ja asiakasanalyysien tekemiseksi.

2. Käyttöoikeus
Käyttöoikeus annetaan asiakkaalle vain tämän normaalissa liiketoiminnassa tarpeellisten luottotietokyselyiden ja tutkimustoimeksiantojen tekemistä varten jäljempänä olevin rajoituksin.

Palvelusopimuksen kohdassa Käyttöoikeudet asiakas yksilöi käyttöoikeuden haltijat, joille Asiakastieto antaa käyttöoikeuden yksityishenkilöiden luottotietoihin. Asiakastiedolla on oikeus saada tietoonsa, mihin asiakas käyttää henkilöluottotietoja ja miten tiedot suojataan.

Asiakastiedolla on oikeus rajoittaa asiakkaalle annettavia käyttöoikeuksia, mikäli rajoittaminen perustuu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin tai Asiakastiedon ja asiakkaan väliseen toimintatapaan.

Tietokantoja voidaan käyttää Asiakastiedon antamilla käyttäjätunnuksilla ja muilla tunnuksilla, jotka Asiakastieto voi vaihtaa. Käyttöoikeus alkaa, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet Palvelusopimuksen ja Asiakastieto on ilmoittanut asiakkaalle käyttäjätunnukset. Asiakastiedolla on oikeus poistaa käytöstä 12 kuukautta käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Asiakastiedon luovuttamia tietoja tai tutkimuksia Asiakastiedon kanssa kilpailevaan toimintaan. Tietojen kopiointi, muuttaminen, yhdisteleminen, edelleen luovutus ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman Asiakastiedon antamaa kirjallista lupaa. Asiakas saa kuitenkin luovuttaa saamiaan tietoja laissa määritellyille tahoille sekä rahoittajilleen, jälleenvakuuttajilleen tai päämiehilleen.

Jos asiakkaalla on Asiakastiedolta saatu erillinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, on asiakas velvollinen kirjaamaan kaikki Asiakastiedolta saamiensa tietojen ja tutkimusten luovutukset kuuden kuukauden ajaksi. Asiakkaan on myös annettava luovutuksia ja luovutuksensaajia koskevia tietoja Asiakastiedolle.

3. Toimeksiantotehtävät
Toimeksiantoon liittyvä tutkimustehtävä määritellään kunkin tilauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee antaa tutkimustoimeksiannot Asiakastiedolle riittävillä tunnistetiedoilla varustettuina.

Asiakastieto vastaa siitä, että tutkimukset suoritetaan tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja että niiden suorittamisessa käytetään luotettavia tietolähteitä tai alihankkijoita. Toimeksiannon suorittamisessa noudatetaan Asiakastiedon työmenetelmiä.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiantotehtävän suorittamiseen antamalla Asiakastiedon käyttöön tarpeellisia tietoja tutkimuksen kohteesta. Näitä tietoja Asiakastieto saa hyödyntää tietolähdettä ilmaisematta muissa toimeksiannoissa.

Asiakastiedolla on oikeus luovuttaa asiakkaan toimeksiannosta laatimiaan tutkimuksia muille asiakkailleen jäljempänä olevin rajoituksin.

4. Omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet
Asiakastieto pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa tietoihin.

5. Tietosuoja
Asiakastieto välittää tietoja tietokannoistaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Jos asiakkaalle annetaan käyttöoikeus yksityishenkilöiden luottotietoihin, asiakas sitoutuu käyttämään henkilöluottotietoja vain lain ja määräysten sallimiin tarkoituksiin kuten luotonantoon, luotonvalvontaan tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakas sitoutuu käyttämään yrityshenkilöiden henkilötietoja vain lain sallimiin tarkoituksiin eli etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseen.

Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttöoikeuden haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamisen edellytykset. Asiakas sitoutuu oma-aloitteisesti ilmoittamaan Asiakastiedolle käyttöoikeuksien haltijoissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa asiakkaan ja Asiakastiedon luottamussuhdetta tai rekisteröityjen yksityisyyden tiedollista suojaa.

Asiakkaalla on velvollisuus organisoida, kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa niin, että rekisteröityjen tiedollinen suoja huomioidaan riittävästi asiakkaan toiminnassa. Asiakas sitoutuu myös huolehtimaan siitä, etteivät käyttöoikeutta suojaavat turvajärjestelyt joudu sivullisten tietoon.

Jos asiakas myöntää luottoja kuluttajille, asiakas ja Asiakastieto sopivat erikseen kulutusluottoja koskevien tietojen ilmoittamisesta Asiakastiedolle kulloinkin voimassaolevien säädösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

6. Liike- ja ammattisalaisuudet
Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta toistensa liike-, pankki- tai ammattisalaisuuksia ja noudattamaan hyvän rekisterinpitotavan edellyttämää vaitiolovelvollisuutta sopimusaikana ja myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Asiakastieto sitoutuu olemaan paljastamatta asiakkaalta saamiensa tietojen lähdettä muille asiakkailleen tai ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Ulkopuolisella ei kuitenkaan tarkoiteta rekisteröityä tämän käyttäessä lakiin perustuvaa tarkastusoikeuttaan.

7. Korvausvelvollisuus
Asiakastieto noudattaa toiminnassaan hyvää rekisteritapaa ja suorittaa saamansa tutkimustoimeksiannot tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla ja käyttämällä luotettavia tietolähteitä ja alihankkijoita. Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa toimeksiannoissa tai tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Asiakastieto joutuu estämään asiakkaan pääsyn tietokantoihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos tietokantojen käytön estää ylivoimainen este, johon Asiakastieto ei voi vaikuttaa.

Muissa tapauksissa Asiakastiedon vahingonkorvausvelvollisuus on enintään Asiakastiedon asiakkaalta laskuttaman yhden kuukauden keskimääräisen laskun suuruinen.

8. Maksut ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai sopimukseen perustuvat maksut, laskutuslisät ja vähimmäismaksut.

Asiakas vastaa tarvittavan tietoliikenneyhteyden tai muun käyttöyhteyden luomisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista, ellei Asiakastiedon kanssa kirjallisesti toisin sovita.

Asiakastieto voi muuttaa hinnastojaan ja niiden rakennetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaan tulemista. Jos palveluiden verotusta tai muita mahdollisia viranomaismääräyksiin perustuvia maksuja muutetaan tai ryhdytään soveltamaan, voi Asiakastieto muuttaa välittömästi hinnastojaan vastaavasti.

Asiakastieto perii viivästyneille maksuille vähintään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa kulloinkin noudatettavan maksuehdon mukaisesti eräpäivästä.

Vuosimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Vuosimaksua tai sen osaa ei palauteta vaikka palvelusopimus irtisanotaan tai palvelua ei muusta syystä käytetä.

9. Asiakkaan vastuu virheestä
Jos asiakas itse tai rahoittajansa välityksellä aiheuttaa väärän merkinnän Asiakastiedon tietokantoihin, on asiakas velvollinen korvaamaan Asiakastiedolle kaiken aiheuttamansa vahingon. Mikäli Asiakastieto joutuu korvaamaan edellä tarkoitetun virheellisen merkinnän aiheuttaman vahingon rekisteröidylle, sitoutuu asiakas suorittamaan Asiakastiedolle myös tämän vahingon.

10. Toimintatavan muutokset
Asiakastiedolla on oikeus muuttaa tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja toimintatapojaan, kun palveluita kehitetään tai kun Asiakastiedon toimintaa koskevat lait, viranomaismääräykset tai henkilöstöä koskevat sopimukset muuttuvat.

Asiakastiedolla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa tietokantansa pois käytöstä palveluaikanaan, jos tietokantojen ylläpito tai huolto sitä vaatii. Asiakastieto pyrkii ilmoittamaan etukäteen tällaiseen syyhyn perustuvasta käyttökatkosta.

11. Sopimuksen muuttaminen
Asiakastiedolla on oikeus muuttaa sen ja asiakkaan välisen Palvelusopimuksen sopimusehtoja ilmoittamalla asiakkaan ilmoittamaan viimeiseen osoitteeseen muutoksista kirjallisesti 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilman allekirjoituksia.

12. Voimassaolo ja irtisanominen
Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään 30 päivän irtisanomisajalla irtisanomisen toimittamisesta.

Jos asiakas laiminlyö Palvelusopimuksen, sen liitteiden, näiden yleisten sopimusehtojen tai Asiakastiedon yleisten toimintaohjeiden noudattamisen, voi Asiakastieto lopettaa heti tietojen tai palveluiden luovuttamisen kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos sopimusrikkomusta on pidettävä olennaisena, voi Asiakastieto purkaa palvelusopimuksen.

Asiakastiedon purkaessa sopimuksen on asiakkaan välittömästi palautettava hallussaan oleva Asiakastiedon omaisuus sekä korvattava Asiakastiedolle sopimuksen purkamisesta aiheutunut vahinko.

Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Asiakastiedolle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Sopimusosapuolten väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen liittyviin asioihin tai erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.