Asiakastieto Media

Luottolista.fi: Vastuullinen yritys on kiinnostava kumppani ja sijoituskohde

Uutinen24.05.2017

Luottolista.fi: Vastuullinen yritys on kiinnostava kumppani ja sijoituskohde

Compliance tarkoittaa yksinkertaisimmillaan lain säädösten ja vaatimuksien noudattamista. Laajemminkin ajateltu vastuullisuus on suurelle osalle yrityksistä lähtökohta ja toiminnan perusedellytys. Vastuullisuus on esimerkiksi sijoittajan silmissä vahva vaatimus ja erottautumistekijä. Toukokuun Luottolista.fi käsittelee compliancea ja vastuullisuutta useasta kulmasta.

Compliance on monimutkainen käsite, joka tarkoittaa mm. ohjeiden ja määräysten noudattamista, erilaisiin vaatimuksiin mukautumista ja niihin sopeutumista. Vaatimukset voivat tulla joko yrityksen sisältä, omasta toimintapolitiikasta tai olla lähtöisin laajemmin yhteiskunnan säätämistä laeista ja määräyksistä.

Velvollisuudet ovat liiketoiminnassa molemminpuolisia ja vastavuoroisia:

– Yritys on joissain tapauksissa velvollinen ottamaan selvää liikekumppanistaan ennen yhteistyöhön ryhtymistä ja sopimusten tekemistä, turvallisuusjohtamisalan korkeakoulutettuja ja alaa opiskelevien Turva-XX-yhdistystä edustava compliance-asiantuntija Anna Scherf huomauttaa.

– Todellinen compliance syntyy yrityksen itseohjautuvasta halusta toimia oikein ja vaatimusten mukaisesti. Karkeimmillaan minimitaso riittää, mutta epäilemättä sellaistakin toimintakulttuuria löytyy, jossa esimerkiksi puutteellisen valvonnan vuoksi kiinnijäämisen riski on niin pieni, että velvoitteita jätetään tietoisesti hoitamatta, Scherf arvioi.

Verrattain useinkin compliance-riskit toteutuvat. Vahinkojen laajuus riippuu lähinnä siitä, miten asiat hoidetaan ja miten niistä viestitään.

Seuraamuksia voivat olla ennen kaikkea vaivalla rakennetun luottamuksen ja maineen menetys, mutta organisaatiotasolla myös sakot tai korvausmaksut, sopimusten mitätöinti, liiketoimintakiellot tai -rajoitukset, sisäiset väärinkäytökset, tuottavuuden ja/tai organisaation arvon lasku. Yksilötasolla se voi tarkoittaa sakkoja ja korvauksia ja/tai jopa rikossyytteitä, ammattilupien ja/tai -lisenssien menetystä, työsuhteen päättymistä sekä maineen menetystä.

–Harvoin jos koskaan perusteluksi riittää tietämättömyyteen vetoaminen, Scherf painottaa.

Asiakkaan tunteminen ytimessä

Merkittävä osa compliance-velvoitteista perustuu lainsäädäntöön, esimerkiksi lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

-Yrityksistä ja yhteisöistä pitää tunnistaa ns. tosiasiallinen edunsaaja eli yrityksen taustalla oleva henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yrityksestä, kertoo kehitysjohtaja Helena Kainulainen Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Asiakastieto tarjoaa asiakkailleen jo nyt palvelua, joka päättelee automaattisesti tosiasialliset edunsaajat kaikissa yhtiömuodoissa ja huomioi myös mahdolliset osaomistukset.

-Tosiasiallinen edunsaaja on monissa asiakas- ja kumppanuussuhteissa hyödyllinen, vaikkei yrityksen liiketoiminta olisikaan rahanpesulain piirissä. Maineriskin välttämiseksi todellisten taustavaikuttajien selvittäminen on aina tarpeellista, Kainulainen toteaa.

Rahanpesun estäminen vaatii myös selvittämään, onko asiakas ns. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai onko hän jollain kansainvälisellä pakotelistalla, joka mahdollisesti estää liikesuhteet tai ainakin vaatii erillistä päätöksentekoa.

Yhä tärkeämpää on myös tunnistaa asiakkaat, toimitusketjun osatekijät ja yhteistyökumppanit vastuullisuusnäkökulmasta. Vuoden 2018 aikana raportointi on suurille yrityksille tulossa pakolliseksi, mutta myös pk-yritykset joutunevat jatkossa panostamaan ensisijaisesti vastuullisuusvaatimusten täyttämiseen raportointiin.

-Pienetkin yritykset joutuvat antamaan kuitin myymistään tuotteista ja palveluista sekä tekemään esimerkiksi tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Näiden velvoitteiden rikkominen kertoo, että yrityksen prosessit eivät ole mietittyjä ja toimivia. Rikkeistä on haittaa yritykselle itselleen, mutta lisäksi ne kasvattavat heidän palveluitaan ostavien yritysten maineriskiä, pohtii kehityspäällikkö Otto Olsson Asiakastiedosta.

-Liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyy paitsi maineriski myös suora taloudellinen riski. On olemassa esimerkkejä siitä, että suuret korvausvaateet vaikkapa ympäristön turmelemisesta ovat johtaneet yrityksen konkurssiin, Otto Olsson huomioi.

Vastuullisuus näkyy tuloksessa

Vastuullisuus on painava tekijä, kun suuret sijoittajat etsivät uusia kohteita salkkuihinsa. Tuotoista ei tarvitse tinkiä, sillä vastuullisuus näkyy usein myös viivan alla hyvänä tuloksena.

Useiden tutkimusten mukaan vastuullisesti toimivien yritysten tuotot ovat parempia kuin vähemmän vastuullisten yritysten tuotot. Vastuullinen sijoittaja tarkastelee yrityksille relevantteja vastuullisuusasioita, jotka voivat realisoituessaan vaikuttaa yrityksen tulokseen tulevaisuudessa positiivisesti tai negatiivisesti, OP Varallisuudenhoidossa vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Mika Leskinen selvittää Luottolistan haastattelussa.

Kyse on myös siitä, minkälaisten yritysten kanssa muut yritykset ja yksityishenkilöt haluavat harrastaa liiketoimintaa. Tätä kautta asialla on vaikutusta yritysten tuloksiin ja pörssikursseihin sekä tätä kautta sijoittajien saamiin tuottoihin, Leskinen pohtii.

Vastuullinen toimintatapa kertoo, että yritykset tavoittelevat pelkästään voitonmaksimointia lyhyellä tähtäimellä.

Raportointi ei tee yrityksestä vastuullista. Vastuullisesti toimiva yritys miettii, miten vastuullisuuden periaatteet integroidaan yrityksen strategiaan. Vasta silloin kun nämä kaksi asiaa on yhdistetty, voidaan odottaa hyviä tuloksia, Mika Leskinen tiivistää.

Teksti on kooste Luottolista-lehdessä 5/2017 julkaistuista artikkeleista. Tutustu lehteen osoitteessa www.luottolista.fi

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504