Allmänna avtalsvillkor från 1.2.2024

Avtalets delar
De allmänna avtalsvillkoren är en del av det avtal (nedan ”Avtal”) mellan Suomen Asiakastieto Oy (nedan ”Asiakastieto”) och kunden, som ger rätt till användning av tjänster (nedan ”Tjänster”) i enlighet med Avtalet.

1. Tjänsteobjekt
Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas när Asiakastieto levererar Tjänster till kunden. Tjänsterna kan omfatta nyttjanderätt till Asiakastietos informationstjänster, till exempel kreditupplysningstjänster eller andra Tjänster och uppdrag, för vilka ett separat tjänsteavtal upprättas mellan parterna eller en tjänstebeskrivning levereras.

2. Nyttjanderätt till Tjänsterna
Asiakastieto ger kunden nyttjanderätt till Tjänster i enlighet med Avtalet när båda parter har undertecknat Avtalet eller Avtalet har upprättats på annat sätt. Asiakastieto har rätt att regelbundet byta användarnamn genom att på förhand meddela kunden om detta. Dessutom har Asiakastieto rätt att utan separat meddelande inaktivera ett användarnamn och en nyttjanderätt som inte har använts på tolv (12) månader. Asiakastieto har dessutom rätt att begränsa de nyttjanderättigheter som ges kunden om begränsningen grundar sig på lagstiftning, myndighetsbestämmelser, informationssäkerhet eller om kunden bryter mot Avtalets villkor.
Asiakastieto ger kunden nyttjanderätt till Tjänsterna endast för de användningssyften som är nödvändiga i kundens normala affärsverksamhet. Personkreditupplysningar får användas endast för att bevilja eller övervaka kredit eller annat användningssyfte som omnämns i kreditupplysningslagen eller i annan lagstiftning. Kunden ansvarar för att kunden enligt lag har rätt att använda personkreditupplysningar. Asiakastieto har rätt att ta del av för vilket syfte kunden använder personkreditupplysningarna och hur Kunden tar hand om dataskydd och informationssäkerhet i anslutning till dessa.
Användarnamnen till Tjänsterna är personliga. Kunden ansvarar för att alla innehavare av nyttjanderätt uppfyller villkoren för att få nyttjanderätt. Kunden åtar sig att på eget initiativ meddela Asiakastieto om ändringar som gäller innehavarna av nyttjanderätt och alla de ändringar av omständigheter, som eventuellt riskerar förtroendet mellan kunden och Asiakastieto eller integriteten för de registrerade. När en användares anställningsförhållande upphör är kunden skyldig att meddela Asiakastieto om att nyttjanderätten upphör.

3. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter till Tjänsten, dess innehåll och de uppgifter som överlåtits till kunden tillhör Asiakastieto eller dess licensgivare. Kunden har rätt att använda uppgifterna endast i sin egen interna verksamhet i enlighet med Avtalet och dessa allmänna avtalsvillkor, och kunden har inte rätt att använda uppgifterna för verksamhet som konkurrerar med Asiakastieto. Det är förbjudet att kopiera, ändra, kombinera, utlämna och återanvända uppgifterna i annat än arkiveringssyfte utan skriftligt tillstånd från Asiakastieto. 
Om kunden har fått ett separat tillstånd från Asiakastieto att utlämna uppgifterna, är kunden skyldig att registrera alla utlämningar av uppgifter från Asiakastieto under sex (6) månader. Kunden ska också på begäran lämna information om utlämningarna och mottagarna till Asiakastieto.

4. Dataskydd och informationsskydd
Asiakastieto förmedlar information från sina databaser konfidentiellt. Objektet för förfrågan får ingen information om en gjord kreditupplysningsförfrågan utan kundens samtycke, om inte lagstiftning eller myndighetsbestämmelser så kräver. En konsument kan få information om förfrågan om hen via tjänsten Omatieto har tillgång till den tjänst som följer med kreditupplysningsförfrågningar (Tietovahti).
Kunden är skyldig att i enlighet med dataskyddslagstiftningen upprätthålla och leverera dataskyddsinformation om sin egen verksamhet till de registrerade. I egenskap av personuppgiftsansvarig bär kunden också i övrigt ansvar för lagenlig behandling av sina personregister. 
 
Det är förbjudet att överföra personuppgifter utanför EU- och ETA-området utan lagstadgade grunder. 
Kunden är skyldig att organisera, utbilda och övervaka sin personal så att de registrerades integritet beaktas på vederbörligt sätt i kundens verksamhet. Kunden åtar sig också att övervaka hämtningen av personkreditupplysningar ur kreditupplysningsregistret genom regelbundna kontroller. 
Kunden är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar riskerna. Kunden ska försäkra sig om att de personer som har tillgång till personuppgifter endast behandlar dem i enlighet med dataskyddslagstiftningen och kundens anvisningar.
Den information om behandlingen av uppgifter som krävs enligt lag finns på Asiakastietos webbplats. 
Om kunden beviljar kredit till konsumenter, avtalar kunden och Asiakastieto separat om hur information om konsumentkrediter meddelas till Asiakastieto i enlighet med gällande lagar och myndighetsbestämmelser. 

5. Affärs- och yrkeshemligheter
Parterna åtar sig att inte avslöja varandras affärs-, bank- eller yrkeshemligheter till utomstående och följa den tystnadsplikt som god kreditupplysningssed kräver under avtalstiden och även efter att Avtalet utgått. 
Asiakastieto åtar sig att inte avslöja källan till den information man fått från kunden till andra kunder eller till utomstående utan kundens samtycke. För tydlighetens skull konstateras att fysiska personer med stöd av dataskyddslagstiftningen har rätt att med vissa begränsningar granska de uppgifter som gäller dem själva, och utöva andra lagstadgade rättigheter som grundar sig på gällande dataskyddslagstiftning.  
Asiakastieto kan vara skyldigt att utlämna uppgifter i sin besittning till myndigheter i enlighet med myndigheternas lagstadgade rätt till information.

6. Asiakastietos ersättningsskyldighet
I sin verksamhet tillämpar Asiakastieto noggrannhet och god kreditupplysningssed och utför de givna Uppdragen med den yrkeskunnighet dessa kräver samt genom att använda tillförlitliga informationskällor och underleverantörer. Asiakastieto ansvarar inte för fel som kunden stöter på i Tjänsten. 
Asiakastieto bär inte ansvar för några indirekta skador. Till indirekta skador räknas till exempel utebliven vinst eller en skada som beror på minskad eller avbruten omsättning.
Asiakastieto ansvarar inte för eventuell skada som orsakas kunden i de fall Asiakastieto är tvunget att spärra kundens åtkomst till Tjänsterna på grund av Kundens åtgärder eller försummelser eller om Tjänsterna inte kan användas till följd av ett oöverstigligt hinder som Asiakastieto inte kan påverka. 
Asiakastietos ersättningsskyldighet för direkta skador uppgår till högst det genomsnittliga belopp som Asiakastieto har debiterat kunden för en (1) månad. 

7. Betalningar och betalningsvillkor
Kunden åtar sig att betala de avgifter, faktureringstillägg och minimiavgifter som grundar sig på gällande prislista eller avtal. Betalningsvillkoret är fjorton (14) dagar räknat från fakturans datum. 
Kunden betalar kostnaderna för upprättande och användning av nödvändig dataförbindelse eller annan användningsförbindelse om inte annat avtalats skriftligen med Asiakastieto. 
Asiakastieto kan ändra sina prislistor och deras struktur genom att meddela kunden skriftligen minst trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. 
Om kunden inte godkänner prisändringen, har kunden rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 10. Om beskattningen av Tjänsterna eller andra avgifter som baserar sig på myndighetsbestämmelser ändras eller införs, kan Asiakastieto omedelbart ändra sina prislistor enligt detta. 
För försenade betalningar debiterar Asiakastieto en dröjsmålsränta som uppgår till minst den ränta som föreskrivs i gällande räntelag. Skyldigheten att betala dröjsmålsränta börjar på förfallodagen i enlighet med gällande betalningsvillkor. 

8. Ändringar av verksamhetssätt
Asiakastieto har rätt att ändra innehållet i sina Tjänster, databaser och filer och ändra sina verksamhetssätt när Tjänsterna utvecklas eller när de lagar eller myndighetsbestämmelser som rör Asiakastietos verksamhet ändras. 
Asiakastieto har rätt att utan ersättningsskyldighet ta Tjänsterna ur bruk under servicetid, om Tjänstens upprätthållande eller underhåll så kräver. Asiakastieto strävar efter att meddela om avbrottet på förhand. 

9. Ändring av Avtalet
Asiakastieto har rätt att ändra dessa allmänna avtalsvillkor eller Avtalets avtalsvillkor genom att skriftligen meddela om ändringarna till den adress eller e-postadress som kunden uppgett trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Ändringarna träder i kraft utan underskrifter. Om kunden inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren, har kunden rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 10. 

10. Avtalets giltighetstid och uppsägning
Avtalet gäller tills vidare. Båda parterna kan när som helst skriftligt säga upp Avtalet så att det upphör att gälla med en uppsägningstid på trettio (30) dagar efter att uppsägningen har lämnats. 
Om kunden försummar att följa Avtalet, dess bilagor, dessa allmänna avtalsvillkor eller Asiakastietos allmänna instruktioner, kan Asiakastieto avbryta kundens rätt att använda Tjänsterna tills försummelserna har korrigerats. Om kunden inte korrigerar försummelserna eller om Asiakastieto anser att avtalsbrottet är väsentligt, kan Asiakastieto häva Avtalet med omedelbar verkan.
När Asiakastieto häver Avtalet ska kunden ersätta Asiakastieto för den skada som avtalets hävande orsakar. 
Om kunden avslutar sin näringsverksamhet ska detta meddelas Asiakastieto. Avtalets giltighetstid upphör då omedelbart utan separat uppsägning. 
Kunden får inte överföra Avtalet till tredje part. 

11. Domstol och tillämplig lag
Eventuella tvister mellan parterna löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen enighet nås i förhandlingarna, avgörs tvister i anslutning till Avtalet i Helsingfors tingsrätt. På detta Avtal tillämpas Finlands lag.