Asiakastieto Media

Luottolista.fi: Some ohjaa johtajien päätöksentekoa

Artikkeli30.08.2018

Luottolista.fi: Some ohjaa johtajien päätöksentekoa

Sosiaalisen median merkitys johtajien päätöksenteossa on kasvussa. Moni johtaja kokee esimerkiksi Twitterin tai LinkedInin avulla pääsevänsä hyvään vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa.

Sosiaalinen media jyrää toimitetut mediasisällöt ja julkishallinnon tekemän tutkimuksen, kun toimitusjohtajat hakevat tietoa strategisten päätöstensä tueksi. Jopa yhdeksän kymmenestä KPMG:n CEO Outlook -tutkimukseen vastanneesta suuryrityksen toimitusjohtajasta Pohjoismaissa kertoi luottavansa sosiaaliseen mediaan päätöksenteon tukena. Perinteisen mediankin rooli on iso, sitä käytti päätöksenteossaan tietolähteenä 78 prosenttia vastaajista.

— Toimitusjohtajat näyttävän arvostavan sosiaalisen median tarjoamaa suoraa väylää olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Ensikäden tieto koetaan todenmukaisemmaksi kuin erilaisten instituutioiden suodattama, vaikka somen datan käyttäminen vaatiikin enemmän lukutaitoa ja analyysiä, kommentoi Suomen KPMG:n neuvontapalvelujen innovaatio- ja kehitystoiminnasta vastaava Antti Lojamo.

Twitterillä yhteys asiakkaisiin

Yritysjohtajien sosiaalisen median hyödyntämistä on tutkittu vasta vähän. Keväällä valmistuneessa pro gradu -työssään OP-Ryhmän sosiaalisen median päällikkö Petteri Parkkisenniemi selvitti johtajien tavoitteita ja kokemuksia Twitterin käytössä. Parkkisenniemen tutkimuksen mukaan johtajien kokemia hyötyjä olivat tunnettuuden lisääntyminen, sidosryhmiin vaikuttaminen, tiedon hankinta ja esimerkillä johtaminen. 

-Tunnettuuden lisääntyminen tuo johtajan ja yrityksen tutuksi uusille ja potentiaalisille sidosryhmille. Twitterin avulla johtajan asiantuntijuus ja mielipiteet voivat levitä nykyisiä verkostoja laajemmalle. Konkreettisina hyötyinä positiivisen tunnettuuden kasvattaminen tarkoittaa johtajalle uusia uramahdollisuuksia ja parempia ansaintamahdollisuuksia, Petteri Parkkisenniemi opinnäytetyönsä johtopäätöksissä. 

Tutkimuksen mukaan johtajat hyödyntävät Twitteriä tiedon hankintaan, kuten omaan toimialaan liittyvien uutisten, tutkimusten, trendien ja keskustelujen seurantaan sekä asiakaspalautteiden vastaanottamiseen. Somessa saatua palautetta johtajat kertovat myös hyödyntäneensä.

-Johtajat voivat saada myös uutta ajateltavaa ihmisten johtamiseen seuraamalla muiden keskusteluja. Aktiivisella vuorovaikutuksella ja viestimisellä Twitter mahdollistaa myös esimerkillä johtamisen, jonka johtajat ovat kokeneet hyödylliseksi tavoitteidensa kannalta. Viestivä johtaja antaa muulle organisaatiolle mandaatin toimia aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, Parkkisenniemi huomioi.

Kohut eivät haittaa

Lisäarvoa johtajan työhön voi Parkkisenniemen mukaan tuoda esimerkiksi pelkkä keskustelujen ja eri teemojen seuraaminen. 

-Johtaja saa Twitterin kautta suoran ja sensuroimattoman palautteen yrityksensä tuotteista ja palveluista, ja tarvittaessa pystyy itse niihin reagoimaan. Positiivinen julkisuus vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn suhteessa kilpailijoihin ja parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa.

Opinnäytetyössään Petteri Parkkisenniemi selvitti myös, onko Twitter-aktiivisuudesta ollut yritysjohtajille haittaa. Lähtöoletuksena on, että aktiivisuus sosiaalisessa mediassa voisi johtaa johtajan tai hänen yrityksensä joutumiseen esimerkiksi negatiivisen keskustelun tai ns. kohun kohteeksi. Haastatellut johtajat eivät kuitenkaan kokeneet esimerkiksi kohuja haittana tai sellaisena tekijänä, joka voisi lopettaa Twitterin käytön. 

-Tähän vaikutti se, että he valikoivat niitä teemoja mihin osallistuvat ja siten pienentävät riskiä joutua negatiivisen julkisuuden kohteeksi. 

Ajankäyttö voi muodostua johtajalle ongelmaksi, mikäli palveluun käytetty aika ei tuo enää riittävästi hyötyjä. 

-Twitteriä voisi käyttää vuorokauden ympäri ja johtajan on tunnistettava, milloin aikaa kannattaa priorisoida johonkin muuhun, Parkkisenniemi huomauttaa johtopäätöksissään.

Ville Kaupin kirjoittama artikkeli on julkaistu Luottolista-lehdessä 7/2018.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi