Tutustu tietoon

Rekisterinpitäjän tulee informoida käsiteltävistä henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen siirroista ja luovutuksista.

Lisäksi kuvataan henkilötietojen säilyttämisaika.

Millainen on henkilötiedon elinkaari?

Tietovarannot ja henkilötietojen elinkaari

Henkilötietoa kerätään luotetuista tietolähteistä. Kerättävä tieto on tarpeellista ja se tarkastetaan ennen tietokantaan tallentamista. Tietoa säilytetään tarpeellinen aika. Säilytysaika on määritelty jokaiselle tietoryhmälle/palvelulle erikseen, jonka jälkeen se poistetaan tai siirretään Data Warehouse -tietokantaan tilastointi- ja mallinnus käyttötarkoituksiin. Data Warehouse -tietokannasta tieto poistetaan 10 vuoden kuluttua. Säilytysajat on määritelty "mitä tietoa kerätään tietokantoihin" -kohdassa.

TIEDON ELINKAARI

                                                                                                                            

HENKILÖTIEDON KERÄÄMINEN   

 • Henkilötietoa kerätään useista eri lähteistä. Tietolähteet ja
  käsittelyn laillisuus perusteet on kuvattu osiossa: miten tietoja käsitellään

HENKILÖTIEDON TARKASTUS

 • Tiedot validoidaan Asiakastiedossa manuaalisesti tai
  automaattisin tarkistein

 • Henkilötiedot, jotka tallennetaan rekistereihin määritellään asetuksen vaatimusten mukaisesti

 • Henkilötietojen tulee olla: tarpeellisia, ajantasaisia sekä minimoitu. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti

HENKILÖTIETO REKISTEREISSSÄ JA JÄRJESTELMISSÄ

 • Henkilötiedot säilytetään useissa eri tietokannoissa

 • Pääsy tietoon on rajattu

 • Tietoturva on huomioitu kattavasti

HENKILÖTIEDOT PALVELUISSA JA OMAAN MARKKINOINTIIN

 • Palvelut, joissa käytetään henkilötietoa on kuvattu tutustu tietoon -osiossa

 • Henkilötietoa välitetään kansainvälisille kumppaneille ja asiakkaille erillisellä sopimuksella

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

 • Viranomaisille, kun sääntely velvoittaa

 • Asiakkaille erillisen sopimuksen mukaisesti

 • Rekisteröidylle itselleen, kun he käyttävät oikeuttaan saada tätä tietoa

TIETOJEN POISTUMINEN

 • Tiedon poistumisen säännöt on määritelty tietoryhmäkohtaisesti. Tiedot säilytysajoista löytyy osiosta tutustu tietoon

.

 

 

 

Mitä henkilötietoa kerätään, luovutetaan ja säilytetään? Miten toteutuu siirto-oikeus, vastustamisoikeus ja informointi?

Henkilötietoryhmien tietosisältö, luovutus ja säilytys

 

Asiakastiedon rekistereissä (Asiakastieto rekisterinpitäjänä) on tietoa useassa tietoryhmässä. Henkilötietona luovutetaan tyypillisesti nimi, kontaktitietoa, maksuhäiriöihin liittyvää tietoa sekä yrityspäättäjän asematietoa. Lisäksi luokitteluissa ja scoring-palveluissa käytetään käsittelijänä VRK-tietoa, kuten ikä ja asuinpaikka. Lisäksi Asiakastieto käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja palveluidensa käyttäjistä ja henkilöstöstään.

Henkilötietoryhmät 

Alla on kuvattuna tietosisällöt, luovutukset ja tiedon säilytysajat.

1. HENKILÖLUOTTOTIEDOT (mm. maksuhäiriöt)

Tietosisältö

Henkilön yhteys-, maksuhäiriö- sekä muut luottotiedot.

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden kohdalle on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä (maksuhäiriöstä) tai muu luottotietolain 12 § tai 13 §:issä mainittu tieto. Tallennettavat tiedot perustuvat luottotietolakiin.

Maksuhäiriömerkinnän yhteydessä on mainittu maksuhäiriön nimike, mahdollinen euromäärä, tietolähde, mahdollinen velkojatieto, rekisteröintipäivä ja häiriöpäivä (esim. päivä, jolloin suoritustuomio on annettu tai varattomuus todettu). Kun rekisteröidään tieto maksun suorituksesta, merkitään päivä, jolloin tieto maksusta on saatu sekä maksupäivä. Merkinnän yhteyteen voidaan liittää myös rekisteröidyn ilmoittamaa tietoa merkinnän taustasyistä.

Tiedon luovutus

Henkilöluottotietoja luovutetaan asiakassopimuksen perusteella käytettäväksi luotonannossa, luoton valvonnassa tai muussa luottotietolain 19 §:ssä mainitussa tarkoituksessa. Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Maksuhäiriötietoja päivitetään, kun saadaan tieto maksuhäiriön taustalla olevan velan maksusta tai saataessa luottotietolain 13§:n 2. tai 3. momenteissa mainittua tietoa.

Maksuhäiriötietoja säilytetään 2-4 vuotta (luottotietolain 18 §:n mukaisesti).

2. YRITYSHENKILÖT (VASTUUHENKILÖT)

Tietosisältö

Henkilön asemaa tai tehtävää kuvaavat tiedot sekä yhteystiedot. Viralliset asematiedot, kuten esimerkiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet, elinkeinonharjoittaja, toiminimenhaltija, nimenkirjoittaja, prokuristi, osakas, perustajaosakas, tilintarkastaja sekä konkurssipesän hoitaja.

Näihin asemiin liittyvät tiedot: asema, nimi, ammatti, osoite, henkilötunnus, kotipaikka, aseman alku-ja/tai päättymispäivä tai tiedon päivämäärä, kansalaisuus, henkilölle annettu Y-tunnus.

Lisäksi tieto rekisteröidyn antamasta lisäselvityksestä kaupparekisteritietoon, osakkaista omistusosuus ja/tai osakelukumäärä sekä prokuristeista nimenkirjoitustapa.

Tiedon luovutus

Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän asiakkaille, jotka ovat tehneet rekisteripitäjän kanssa asiakassopimuksen tietojen käytöstä. Tietoja luovutetaan myös ilman vakituista asiakkuutta, ilman että käyttäjää tunnistetaan (mm. Asiakastiedon avoin yritystietopalvelu). Yrityksen vastuuhenkilötietoja, ei kuitenkaan henkilöluottotietoja, luovutetaan myös suoramarkkinointitarkoituksiin ja muihin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle itselleen tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

Tieto poistetaan luottotietolain mukaisesti, kun henkilö eroaa em. asemasta. Pääsääntönä on, että tieto poistetaan yhden vuoden kuluttua siitä kun eroaminen on merkitty kaupparekisteriin.

3. YRITYKSEN OMISTAJATIEDOT

Tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja osakeyhtiöiden omistajista. 

Rekisterissä on henkilön nimi sekä tiedot yhtiön omistuksen määrästä.

Rekisteri sisältää myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Tiedon luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille, jotka tarvitsevat tietoja täyttäessään lain vaatimaa selvitysvelvollisuutta yhtiön tosiasiallisista edunsaajista.  

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

Tieto poistetaan heti kun ilmoitus omistuksen päättymisestä on saatu.

4. YRITYKSEN PÄÄTTÄJÄTIEDOT

Tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen. Tällaisia tietoja ovat mm. henkilön yhteystiedot.

Rekisteri sisältää myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteri sisältää tietoa tietojen käsittelykiellon pyytäneiden henkilöiden osalta (asetus 21. Artikla). 

Tiedon luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille, jotka tarvitsevat tietoja lähettääkseen rekisteröidylle tämän työtehtäviin kuuluvaa informaatiota. Tietoja voi käyttää myös mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä asiakasrekisterin päivittämiseen.

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina.

Tietoja käyttävät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde, osoitteellisissa lähetyksissään, ja noudattamaan omassa toiminnassaan tietosuojasääntelyä ja tietojen käyttöä koskevaa sääntelyä. 

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

5. KULUTTAJATIEDOT MARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Tietosisältö

Tietokanta sisältää mm. alla olevia tietoelementtejä.
- henkilön etu- ja sukunimi
- osoitetieto
- puhelinnumerotieto
- mahdollinen suora- tai telemarkkinointikielto

Rekisteri sisältää tietojen käsittelykiellon kieltoa pyytäneiden henkilöiden osalta (asetus 21. artikla).

Tiedon luovutus

Tietoja luovutetaan asiakkaille käytettäväksi myynnissä ja markkinoinnissa sekä muissa osoitteellisissa lähetyksissä (esim. markkinatutkimus) sekä yritysten omaan asiakashallintaan, kuten esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina. 

Postitettavaa kirjelähetystä varten luovutetaan etunimi, sukunimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Soittamista varten luovutetaan etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero ja joissakin tapauksissa myös osoite.

Tietoja käyttävät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde osoitteellisissa lähetyksissään. 

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaa on sen käyttötarkoitus. 

6. PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄTIEDOT (SOPIMUSASIAKKAAT, AVOIN YRITYSTIETO, OMATIETO-PALVELUT)

Tietosisältö

Sopimusasiakkaiden palveluiden osalta on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden työnantajat ovat asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön. Lisäksi rekisterissä on Asiakastiedon oma henkilökunta, joilla on käyttäjäoikeuksia palveluihin.

Rekisteröidyistä on tietoa henkilön asemasta, työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen hoitamisessa ja palveluiden käyttämisessä. Rekisteröidyt eivät itse ole asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön.

Omatieto-palvelun ja avoimen yritystieto-palvelun asiakkaiden henkilötiedot:

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Henkilötunnus 

 • Käyttäjän yksilöivän tunnisteen, kuten henkilötunnuksen saamme rekisteröidyltä, rekisteröidyn suostumuksella tunnistuksen suorittavalta pankilta tai muulta kolmannelta osapuolelta. 

Yhteystiedot:

 • Sähköposti

 • Matkapuhelinnumero

 • Vakituinen osoite

 • Postinumero

 • Postitoimipaikka

 • Markkinointiluvat sähköpostitse tai puhelimitse


Asiakkuuteen ja sisältöjen käyttöön liittyvät tiedot, kuten:

 • Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen 

 • Käyttäjätunnus

 • Tiedot tilatuista ja käyttöönotetuista palveluista (esimerkiksi Tietovahti-turvapalvelun tilaus)

 • Mainonnan ja suoramarkkinoinnin toimivuudesta saatavat tiedot (esimerkiksi markkinointikirjeiden avaukset ja klikkaukset)

 • Verkkopalvelun sisällön käytöstä saatavat tiedot

 • Verkkokauppa-asiointiin liittyvät tiedot kuten ostotapahtumat ja niiden ajankohdat ja maksutapahtuma -tieto

 • Käyttäjän valitessa maksutavaksi ”Lasku”, saadaan käyttäjän osoitetiedot laskutusta varten automaattisesti Väestörekisterikeskuksen osoitetietojärjestelmästä (VTJ). 

 • Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa tai palveluitamme. 

Tiedon luovutus

Sopimusasiakkaiden palvelun käyttäjätunnuksista voidaan luovuttaa tietoa henkilön työnantajalle.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Omatieto-palvelun ja avoimen yritystietopalvelun käyttäjätietoja voimme luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille

 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki niin vaatii

Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus, eli asiakassuhteen hoito.

Omatieto-palvelussa ja avoimessa yritystietopalvleussa tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan sekä 24 kk asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli asiakkuus käsittää vain yksittäisen omien tietojen (ote) tai toisen henkilön luottotietojen kysymisen rekisteritietoja säilytetään 13 kuukauden ajan. Säilytysaika perustuu luottotietolain 30§:n mukaiseen tarkastusoikeuteen. Kyselyn kohteelle (henkilöluottotietorekisteriin rekisteröidylle) tulee voida kertoa, kenelle tietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. 

Mikäli henkilö on antanut markkinointiluvan, tietoja säilytetään 5 vuotta.

7. ASIAKASREKISTERI (CRM)

Tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden työnantajat ovat asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön tai mitkä yhtiöt ovat Suomen Asiakastieto Oy:n potentiaalisia asiakkaita.

Rekisteröidyistä on tietoa työnantajasta, henkilön asemasta, työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen hoitamisessa. Rekisteröidyt eivät itse ole asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön.

Tiedon luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

Rekisteristä luovutetaan tietoja rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus.

Henkilöllä on mahdollisuus myös itse poistaa tiedot Asiakastiedon GDPR-palvelussa.

8. HENKILÖSTÖTIEDOT (HR, PALKAT)

Tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat tai ovat olleet työsuhteessa Asiakastietoon.

Tietoryhmät:
•    henkilön perustiedot (syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
•    työsuhdetta koskevat tiedot
•    palkanlaskentatiedot
•    koulutus- ja kurssitiedot
•    työhistoria ja sisäiset siirrot
•    mahdollinen tieto turvallisuusselvityksen tekemisestä

Tiedon luovutus

Vuosi-ilmoitukset eläkeyhtiölle ja veroviranomaisille.
Ilmoitukset tapaturmavakuutusyhtiöille.
Ulkoistettuun palkanlaskentaan.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli työsuhdeasioiden hoito.

Lakisääteiset poistoajat henkilötiedolle.

9. ASIAKASTIEDON OMA MARKKINOINTITIETOKANTA

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän keskitetyn markkinointitietokannan käyttö viestintään ja markkinointiin asiakkaille, verkkopalveluihin rekisteröityneille sekä markkinointilistoillemme liittyneille.

Tietosisältö

Päättäjien yhteys- ja asematiedot.

Tiedon luovutus

Tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Asiakkuuden keston ajan, ja palveluihin rekisteröityneille sekä markkinointilistoille liittyneille viisi vuotta.

10. MUUT REKISTERIT

Enento Group - Yhtiökokoukset

11. Omatiedon markkinointitietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän keskitetyn markkinointitietokannan käyttö viestintään ja markkinointiin henkilöille, jotka ovat liittyneet markkinointilistoillemme.

Tietosisältö

Henkilöiden sähköpostiosoitteet, nimi- ja osoitetiedot tapauskohtaisesti (esimerkiksi arvonnan palkintojen lähetyksiä varten)

Tiedon luovutus

Tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisteristä luovutetaan tietoja rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tieto poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.
 

 

Mitä henkilötietoa välitetään palveluissa?

Palveluissa välitetään henkilötietoa Asiakastiedon asiakkaille

Tietoa välitetään Asiakastiedon asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, joilla on lain mukainen peruste käsitellä henkilötietoa (luottotietolaki, GDPR). Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset tai asiakasyritys pitää itse lokitiedostoa kyselyistä. Luottotietokyselyistä (henkilön maksuhäiriöt) jää aina lokimerkintä. Lisäksi luottotietojen ns. " ensirekisteröinnistä" lähetetään aina kirjallisesti rekisteröidylle tieto.

Alla on listattu palvelut, joissa henkilötietoa välitetään. Rekisterit, joissa tietosisältönä henkilötietoa, on kuvattu osiossa tiedon keruu ja käsittely.

Erikseen määritellyn dokumentin mukaisesti tietoa siirretään Data Warehouse -tietokantaan, josta tätä ns. historiatietoa voidaan käyttää tutkimukseen ja mallinnukseen. Historiatiedolle on määritelty erikseen käyttäjäoikeudet vain tutkimus- ja mallinnus -ryhmälle.

Henkilötietoa välitetään yksittäisinä tietoelementteinä (esim. henkilön maksuhäiriötieto tai tieto siitä, ettei henkilöllä ole maksuhäiriötä asiakastiedon tietokannassa, osana raportteja, luokituksia, päätöksentekojärjestelmiä tai sovelluksia (mm. Yritysfiltteri Pro ja Suhdekartta). Lisäksi henkilötietoja käytetään mallinnuksissa taustamuuttujina ja erilaisissa tilastoissa. Asiakastieto myös koostaa raportteja, joissa henkilön perustietoon liitetään väestörekisteritietoa.

Palveluita, joissa henkilötietoa

Henkilöfaktat ja luottotiedot

(mm. henkilön yhteystieto, henkilön asema: vastuuhenkilötieto/päättäjä/vaikuttaja, maksuhäiriö)

 • EBR/ yrityksen edustajat ja yritysprofiili (vastuuhenkilötieto)

 • AI (artificial intelligence) virtuaaliassistentti (henkilötieto)

 • Maksuhäiriökysely 

 • Päättäjät

 • Vastuuhenkilöt

 • Omistajat

 • Tosiasialliset edunsaajat

 • Väestörekisteritiedot (linkkipalvelu)

 • Henkilön yritysyhteydet (luottotietolaissa rajatut vastuuhenkilöasemat)

 • Kohderyhmäpalvelut (nimi, osoite, puhelinnumero)

 • Numeropäivitys (nimi, osoite, puhelinnumero)

 • Osoitepäivitykset (väestötietojärjestelmä, postinsaajarekisteri: nimi, osoite, henkilötunnus)

 • Analytiikkapalvelut (asiakkaan tietoihin perustuva mallinnus: nimi, osoite, syntymävuosi)

 • Asukaskysely (nimi, syntymäaika, osoite, muuttopäivä)

 • Kiinteistöpalvelun henkilötietoa, jotka tallentuvat välimuistiin 30 minuutin ajaksi

Palvelut, joissa henkilötieto on osana raportteja tai tietokoosteita

 • Asiakastiedon rekisteriraportti (vastuuhenkilöt, nimenkirjoittajat)

 • Yritys Rating Alfa, kotimaa ja ulkomaat (vastuuhenkilöt, nimenkirjoittajat, osakkaat)

 • Vastuullisuusraportti (vastuuhenkilöt)

 • Tilaajavastuuraportti (vastuuhenkilö, nimenkirjoittaja)

 • Kaupparekisteriote (vastuuhenkilö, nimenkirjoittaja)

 • Henkilöraportit (raportista riippuen: yhteystiedot, luottotiedot, edunvalvonta, toimikelpoisuus, yritysyhteydet, väestörekisteritiedot, yrityskytkentä, tieto elinkeinonharjoittamisesta)

 • PEP ja pakotelistat (yhteystiedot, passinnumero, PEP-asema, lähipiiritieto ja mahdolliset pakotteet)

 • Henkilötietopoiminnat (yhteystiedot, luottotiedot)

 • Suoramarkkinoinnin palvelut, muut kohderyhmät (nimi, osoite, puhelinnumero)

 • Vahti (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)

 • Yritystietoraportit avoimesta yritystietopalvelusta (nimi, sähköposti)

 • Kävijädata (maskattu cookie-tieto)

Päätöksentekojärjestelmissä

 • Optimi, 3D päätöspalvelu (mallista riippuen vastuuhenkilöt, väestörekisterintiedot, asiakkaan data, vastuuhenkilön yritysyhteydet, luottotiedot, työsuhde, henkilön luotot ja hoitotapa) 

 • Scoring (mallista riippuen: luottotiedot, yrityskytkentätietoa)

 • Luottotietoluokittelu (luottotiedot)

 • Henkilön riskiennuste (luokitustieto, henkilön yrityskytkentätiedot)

 • Henkilön riskimittari (luokitustieto, ikä, yrityskytkentätiedot)

 • Henkilön Rating Delta (luokitustieto, väestörekisteritiedot, yrityskytkentätiedot)

 • Henkilön Rating Alfa (luokitustiedot, väestörekisteritiedot, yrityskytkentätiedot)

Muut

 • Suhdekartta

 • Omatietopalvelu

 • Myyntioptimi, Yritysfiltteri Pro (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, asema yrityksessä)

 • Customer Pro

 • Ostopalvelu (nimi)

Mitä tietoja kerätään ja välitetään järjestelmissä?

Mitä henkilötietoa Asiakastiedon järjestelmät sisältävät?

Asiakastiedon sisäisissä järjestelmissä on henkilötietoa lakisääteisesti ja/tai tarpeen mukaisesti. Tietosisältönä henkilön yhteystietoa (CRM, tilauslomakkeet, laskutus, työaikaseuranta) ja tarkempaa tietoa työsuhteesta ja palkoista (henkilötunnus, palkkatiedot, koulutus ja muu HR-tieto). Lisäksi sisäiset käyttäjätiedot (työntekijän nimi, käyttäjätunnus, oikeudet) on käyttöoikeusrekisterissä (Ahti-henkilötiedot, Asta-yritystiedot, IT-tuotantopalvelut).

Data Warehouse -järjestelmästä löytyy myynnin yhteyshenkilötietoa, historiatietoa/tilastotietoa yritystietorekistereistä ja henkilötietorekistereistä. 

Palveluiden ja järjestelmien loki- ja arkistointitiedot sekä kyselytiedot on kuvattu erikseen. Näihin järjestelmiin on rajatut käyttöoikeudet.

Evästeiden käyttö

Evästeet


Suomen Asiakastieto käyttää verkkosivuillaan niin kutsuttuja evästeitä antaakseen käyttäjälle mahdollisuuden tiettyjen toimintojen käyttämiseen sekä saadakseen tietoja vierailuista verkkosivustolle.

 • Mitä evästeet ovat?
  Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle, kunnes kyseinen tiedosto poistetaan. Toiset taas ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen.

 • Mihin evästeitä käytetään?
  Istuntokohtaisia evästeitä lähetetään käyttäjän tietokoneen ja Asiakastiedon palvelimen välillä, jotta käyttäjästä voidaan saada tietoja esimerkiksi siitä, mitä käyttäjätunnusta hän käyttää. Lisäksi käytetään ulkopuolisia evästeitä, joiden avuilla kerätään tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa, esimerkiksi missä verkkosivuston osissa hän useimmiten vierailee, tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. 

 • Kuinka käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä?
  Käyttäjä voi itse valita, haluaako hän hyväksyä evästeet vai ei. Käyttäjä voi välttää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla verkkoselaimen asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei palvelu toimi oikein. Käytetystä verkkoselaimesta riippuu, millä tavalla evästeet poistetaan käytöstä. Ohjeet löytyvät verkkoselaimen valikosta "Ohje" tai vastaavasta valikosta.